• Dyrektor szkoły w Dygowie kończy kadencję. Podziękowania od społeczności samorządowej i szkolnej

    Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego społeczność samorządowa i szkolna podziękowała Magdalenie Skonieczka za 12 lat pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Dygowie. Jej pięcioletnia kadencja zakończy się 31 sierpnia. Podziękowania przekazali: Grzegorz Starczyk - Wójt Gminy Dygowo, Jerzy Leszczyński – Przewodniczący Rady Gminy Dygowo, oraz przedstawiciele instytucji podległych samorządowi: Wioleta Dzwolak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie oraz Katarzyna Iwanejko – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Za owocną współpracę podziękowali również przedstawiciele Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej. Podziękowania przedstawicieli Rady Pedagogicznej skierowane zostały również do Agnieszki Lipczyńskiej, która pełniła funkcję wicedyrektora szkoły, a której funkcja również zakończy się z końcem sierpnia.

  • Komisja konkursowa wybrała nowego dyrektora szkoły w Dygowie

    29 maja rozstrzygnięto konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Dygowie. Komisja, składająca się z przedstawicieli organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej, rady rodziców i organizacji związkowych, oceniała dwie oferty złożone przez Marcina Górniaka i Tomasza Rusieckiego. Obaj kandydaci spełnili wszystkie wymogi formalne. Po przedstawieniu koncepcji funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie, komisja konkursowa w głosowaniu tajnym wybrała Tomasza Rusieckiego, którego rekomendowała Wójtowi Gminy Dygowo na nowego dyrektora szkoły. Wójt Grzegorz Starczyk przyjął rekomendację.