• Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Dygowo

  Wójt Grzegorz Starczyk i skarbnik Sylwia Kot odpowiedzialna za budżet i finanse -fundament funkcjonowania gminy – chwilę po tym jak radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyły się obrady 22. Sesji Rady Gminy Dygowo. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

  5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.

  7. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy gminy Dygowo

  z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

  8. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Dygowo za 2020 rok i debata nad raportem.

  9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dygowo,

  2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok,

  3) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,

  4) zmiany w uchwale budżetowej gminy Dygowo na rok 2021,

  5) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

  6) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2030,

  7) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości,

  8) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

  9) wydzierżawienia nieruchomości –  części działki Nr 81 obręb ewidencyjny Dygowo oraz części działki Nr 45/1 obręb ewidencyjny Wrzosowo,

  10) wydzierżawienia nieruchomości – działki Nr 1/54 obręb ewidencyjny Gąskowo,

  11) przystąpienia Gminy Dygowo do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030

  i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji

  w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji,

  12) współpracy partnerskiej między Gminą Dygowo, Gminą Gościno, Sianów, Gminą Łobez

  i Gminą Szczecinek (gmina wiejska),

  13) utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:– Dygowski Samorządowy Park Inwestycyjny „INVEST-PARK”, której jedynym udziałowcem jest Gmina Dygowo,

  14) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dygowo,

  15) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją

  o wysokości dochodów,

  16) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dygowo na rok szkolny 2021/2022.

  10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  11. Wolne wnioski.

  12. Zakończenie obrad.

 • Zebranie sprawozdawcze OSP Wrzosowo

  W remizie Ochotniczej Staży Pożarnej we Wrzosowie odbyło się zebranie sprawozdawcze zarządu za rok 2017.  Przybyłych przywitał prezes zarządu dh Tomasz Matczak, który dalej prowadził zebranie. Wśród zaproszonych byli: wójt Grzegorz Starczyk, radny Piotr Krysztofiak, inspektor ds. OSP dh Emilia Królik, przedstawiciele zarządu gminnego OSP –