W dniu dzisiejszym odbyła się VII Sesja Rady Gminy Dygowo. Zapraszam do obejrzenia zapisu wideo obrad , które prowadzono według następującego porządku:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Informacja z działalności Wójta.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.

6. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy gminy Dygowo

z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

2) poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

3) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dygowo,

4) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,

5) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

6) ustalenia zasad obciążania nieruchomości Gminy Dygowo służebnościami przesyłu ustanawianymi na rzecz przedsiębiorców,

7) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,

8) odpłatnego nabycia nieruchomości,

9) odpłatnego nabycia nieruchomości.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski.