W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyły się obrady XVII Sesji Rady Gminy Dygowo. W czasie posiedzenia między innymi wójt Grzegorz Starczyk przedstawiał raport o stanie Gminy Dygowo za 2019 rok. Po zapoznaniu się z raportem radni głosowali jednogłośnie za wotum zaufania dla Wójta Gminy Dygowo.

Następnie wójt przedstawił sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok. Radni ,po wysłuchaniu oraz zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.