Wójt Grzegorz Starczyk i skarbnik Sylwia Kot odpowiedzialna za budżet i finanse -fundament funkcjonowania gminy – chwilę po tym jak radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyły się obrady 22. Sesji Rady Gminy Dygowo. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Informacja z działalności Wójta.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.

7. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy gminy Dygowo

z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

8. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Dygowo za 2020 rok i debata nad raportem.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dygowo,

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok,

3) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,

4) zmiany w uchwale budżetowej gminy Dygowo na rok 2021,

5) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

6) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2030,

7) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości,

8) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

9) wydzierżawienia nieruchomości –  części działki Nr 81 obręb ewidencyjny Dygowo oraz części działki Nr 45/1 obręb ewidencyjny Wrzosowo,

10) wydzierżawienia nieruchomości – działki Nr 1/54 obręb ewidencyjny Gąskowo,

11) przystąpienia Gminy Dygowo do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030

i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji

w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji,

12) współpracy partnerskiej między Gminą Dygowo, Gminą Gościno, Sianów, Gminą Łobez

i Gminą Szczecinek (gmina wiejska),

13) utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:– Dygowski Samorządowy Park Inwestycyjny „INVEST-PARK”, której jedynym udziałowcem jest Gmina Dygowo,

14) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dygowo,

15) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją

o wysokości dochodów,

16) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dygowo na rok szkolny 2021/2022.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.