Wójt Gminy Dygowo z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

Wójt Gminy Dygowo z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

Najważniejszym wydarzeniem  32. Sesji Rady Gminy Dygowo było głosowanie nad projektami uchwał dotyczącymi udzielenia wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo. Przed głosowaniem wójt Grzegorz Starczyk przedstawił radnym raport o stanie gminy za 2021 rok. Następnie 15 radnych zagłosowało jednogłośnie za wotum zaufania wyrażając tym aprobatę bieżącej działalności wójta. W kolejnym głosowaniu radni również jednogłośnie udzielili Wójtowi gminy Dygowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy.

Uchwalony przez Radę Gminy Dygowo budżet na rok 2021, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku, zamknął się dochodami w kwocie 30 721 208,63 zł i zrealizowanymi wydatkami na poziomie 35 727 821,28 zł. Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 777,90  zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły  6 719,50 zł.

Wójt Grzegorz Starczyk podziękował radnym za zaufanie i zaznaczył ,że sukces jakim jest otrzymane absolutorium to wysiłek wielu osób pracujących w strukturach Urzędu Gminy Dygowo.


Drukuj