W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyła się 38. Sesja Rady Gminy Dygowo. Było to ostatnie posiedzenie rady w roku 2022. ,Radni uchwalili budżet Gminy Dygowo na rok 2023. Dochody budżetu gminy ustalono na kwotę 44 225 800,00 zł (2022 r. 37 836 751,00 zł),  wydatki na kwotę 47 174 305,00 zł (2022 r. 42 989 192,00 zł), a deficyt planuje się w wysokości  2 948 505,00zł (2022 r. 5 152 441,00 zł). Wydatki inwestycyjne w 2023 r. będą wynosić 21 779 187,00 zł (2022 r.  16 229 441,00 zł ).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Informacja z działalności Wójta.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2023,

2) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2023-2033,

3) zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2022-2030,

5) nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

6) wydzierżawienia nieruchomości – części działki Nr 121 obręb Wrzosowo,

7) wydzierżawienia nieruchomości – części działki Nr 483/10 obręb Dygowo,

8) uchwała w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo,

9) wyposażenia w majątek Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie,

10) zmiany w Uchwale Nr XI/81/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,

11) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.