W świetlicy wiejskiej w Dygowie przy ulicy Ogrodowej 14 odbyła się 40 Sesja Rady Gminy Dygowo. Porządek obrad odbył się wg następującego porządku:

1. Otwarcie sesji.

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Informacja z działalności Wójta.

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo za rok 2022.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2023 rok,

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2023-2033,

3) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2023 rok”,

4) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

5) przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dygowo na lata 2023-2028,

6) zmiany Uchwały Nr XXXIX/312/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 13 września 2018 roku w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Dygowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu,

7) wyposażenia w dodatkowy majątek Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.