IX Sesja Rady Gminy w środę 25 listopada

Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zawiadamia, że dnia 25 listopada 2015 roku o godzinie 12:00 w sali OSP DYGOWO przy ulicy Ogrodowej 14 ,odbędą się obrady IX Sesji Rady Gminy Dygowo. Zaplanowano następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dygowo w roku szkolnym 2014/2015.
6. Przedstawienie analizy Przewodniczącego Rady Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.
7. Przedstawienie analizy Wójta Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
4) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
5) wprowadzenia opłaty targowej,
6) opłaty prolongacyjnej,
7) sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
8) nabycia nieruchomości,
9) nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,
10) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dygowo,
11) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,
12) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
13) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
14) likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury w Dygowie,
15) wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy Dygowo,
16) wyboru członka  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dygowo.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.