• VII Sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu. Raport o stanie powiatu i absolutorium za 2018 r.

  W piątek 31 maja 2019 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu odbyła się VII Sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu. Obrady rozpoczęły się od rozpatrzenia raportu o stanie powiatu. Konsekwencją przyjęcia raportu było głosowanie, w którym większością głosów, 14 za przy 5 przeciwnych, podjęto uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Kołobrzegu. Następnie Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski przedstawił sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2018 rok. Głosowanie nad uchwałą absolutoryjną poprzedziło przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 roku. Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat zeszłorocznej realizacji budżetu odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Agnieszka Bany. Kolejno swoje stanowiska przedstawiły komisje oraz kluby radnych, a w ich imieniu: Andrzej Olichwiruk, Krzysztof Zadka oraz Artur Wasiewski.

  Za podjęciem uchwały absolutoryjnej dla Zarządu Powiatu w Kołobrzegu było 14 radnych, 5 radnych głosowało przeciw. Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za rok 2018.

  Informacja, fografia i wideo: Powiat Kołobrzeski

 • Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Dygowo

  Wójt Grzegorz Starczyk i skarbnik Sylwia Kot odpowiedzialna za budżet i finanse -fundament funkcjonowania gminy – chwilę po tym jak radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyły się obrady 22. Sesji Rady Gminy Dygowo. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

  5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.

  7. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy gminy Dygowo

  z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

  8. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Dygowo za 2020 rok i debata nad raportem.

  9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dygowo,

  2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok,

  3) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,

  4) zmiany w uchwale budżetowej gminy Dygowo na rok 2021,

  5) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

  6) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2030,

  7) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości,

  8) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

  9) wydzierżawienia nieruchomości –  części działki Nr 81 obręb ewidencyjny Dygowo oraz części działki Nr 45/1 obręb ewidencyjny Wrzosowo,

  10) wydzierżawienia nieruchomości – działki Nr 1/54 obręb ewidencyjny Gąskowo,

  11) przystąpienia Gminy Dygowo do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030

  i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji

  w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji,

  12) współpracy partnerskiej między Gminą Dygowo, Gminą Gościno, Sianów, Gminą Łobez

  i Gminą Szczecinek (gmina wiejska),

  13) utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:– Dygowski Samorządowy Park Inwestycyjny „INVEST-PARK”, której jedynym udziałowcem jest Gmina Dygowo,

  14) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dygowo,

  15) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją

  o wysokości dochodów,

  16) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dygowo na rok szkolny 2021/2022.

  10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  11. Wolne wnioski.

  12. Zakończenie obrad.

 • Pandemia koronawirusa. Aktualna sytuacja w gminie Dygowo (03.12.2020)

  Bieżące informacje związane z pandemią koronawirusa na terenie gminy Dygowo przedstawia Wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk.

 • Pandemia koronawirusa. Aktualna sytuacja w gminie Dygowo (04.11.2020)

  Bieżące informacje związane z pandemią koronawirusa na terenie gminy Dygowo przedstawia Wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk.

  Według danych sanepidu w Szczecinie na dzień 04.11.2020 r. w powiecie kołobrzeskim na koronawirusa zachorowało 662 osób, zmarło 9, a wyzdrowiało 335.

 • Pandemia koronawirusa. Aktualna sytuacja w gminie Dygowo (18.11.2020)

  Bieżące informacje związane z pandemią koronawirusa na terenie gminy Dygowo przedstawia Wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk.

  Według danych sanepidu w Szczecinie na dzień 18.11.2020 r. w powiecie kołobrzeskim na koronawirusa zachorowało 1248 osób, zmarło 22, a wyzdrowiało 638.