• 21. Sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

  W świetlicy wiejskiej we Wrzosowie 39 odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Dygowo. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dygowo w roku szkolnym 2019/2020.

  5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo za rok 2020.

  6. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie z wykonania budżetu i działalności jednostki od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

  7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

  2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2021-2028,

  3) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2022 rok,

  4) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu,

  5) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dygowo na rok 2021,

  6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dygowo na rok 2021,

  7) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Dygowo na rok 2021,

  8) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo obszarów w obrębach ewidencyjnych Piotrowice, Wrzosowo, Dygowo, Czernin i Stojkowo,

  9) zmiany uchwały Nr XIX/159/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębu ewidencyjnego Dygowo,

  10) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

  11) zmiany uchwały Nr XXI/185/01 z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

  12) zmiany uchwały Nr X/92/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

  13) przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dygowo 2021-2032,

  14) zbycia nieruchomości,

  15) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2021 rok”,

  16) petycji wniesionej przez Pana Sławomira Wiesława Sala o przyjęcie uchwały wyrażającej sprzeciw, uznanie za niedopuszczalne jakichkolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców Gminy Dygowo z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  9. Wolne wnioski.

  10. Zakończenie obrad.

 • 4. sesja Rady Gminy Dygowo

  W dniu 25 czerwca 2024 roku w Ośrodku Kultury w Dygowie odbyła się 4. Sesja Rady Gminy Dygowo. Przed rozpoczęciem obrad wójt Grzegorz Starczyk oraz przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński wyrazili swoje uznanie i podziękowania dla sołtysów, którzy zakończyli swoje kadencje. Podziękowano im za ich wieloletnie zaangażowanie i wkład w rozwój lokalnych społeczności. Podziękowania przekazali również pracownicy wydziałów Urzędu Gminy w Dygowie obecni na sesji.

  Po tym akcencie kierowanym do sołtysów kontynuowane było posiedzenie rady według następującego porządku:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a. zmiany w uchwale budżetowej Gminy Dygowo na 2024 rok

  b. zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2024 rok

  c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2024-2033

  d. inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

  e. zmiany uchwały Nr XLII/360/23 z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

  f. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego udzielenia wsparcia w mieszkaniu wspomaganym osobom z terenu Gminy Dygowo przez Gminę Gościno

  5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  6. Wolne wnioski.

  7. Zakończenie obrad.

 • 41. Sesja Rady Gminy Dygowo

  6 kwietnia 2023 roku na sali głównej  Budynku Użyteczności Publicznej w Dygowie przy ulicy Kolejowej 10 „D” odbyło się pierwsze w tym obiekcie posiedzenie Rady Gminy Dygowo. Obradowano wg następującego porządku:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Sprawozdania:

  1) z realizacji rocznego Programu współpracy gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok,

  2) kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie z wykonania budżetu  i działalności jednostki od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku,

  3) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i potrzeby w tym zakresie.

  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2023 rok,

  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2023-2033,

  3) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ustronie Morskie,

  4) przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2030,

  5) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dygowo.

  6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  7. Wolne wnioski.

  8. Zakończenie obrad.

 • Gmina Dygowo dziękuje lekarzom rodzinnym z Dygowa i Wrzosowa

  Szczepienia przeciw COVID-19 w ośrodkach zdrowia w Dygowie i Wrzosowie na dzień 10 czerwca osiągnęły liczbę blisko 4200. Oczywiście wśród zaszczepionych nie wszyscy to mieszkańcy gminy. Według szacunków stanowią oni 70-80 procent zaszczepionych (na koniec 2020 roku gmina liczyła  5 373 mieszkańców).

  Tak wysoka zaszczepialność w gminnych ośrodkach zdrowie była możliwa dzięki zaangażowaniu lekarzy rodzinnych: Krystynie Woźniak z Dygowa i Jackowi Zaleskiemu z Wrzosowa. Organizowanie harmonogramów szczepień przy dodatkowo ograniczonych dostawach szczepionek wymagało wielu wyrzeczeń i ogromnej pracy. Warto również zaznaczyć ,że gabinety lekarzy w Dygowie  i Wrzosowie przez cały czas pandemii były zawsze dostępne dla mieszkańców gminy. Jest to postawa warta największego uznania.

  Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Dygowo w imieniu mieszkańców gminy podziękowali lekarzom za ten trud. Na początku 22 sesji  Rady Gminy Dygowo wręczyli medykom kwiaty i okolicznościowe grawertony. Więcej w materiale wideo.

 • Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Dygowo

  Wójt Grzegorz Starczyk i skarbnik Sylwia Kot odpowiedzialna za budżet i finanse -fundament funkcjonowania gminy – chwilę po tym jak radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyły się obrady 22. Sesji Rady Gminy Dygowo. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

  5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.

  7. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy gminy Dygowo

  z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

  8. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Dygowo za 2020 rok i debata nad raportem.

  9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dygowo,

  2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok,

  3) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,

  4) zmiany w uchwale budżetowej gminy Dygowo na rok 2021,

  5) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

  6) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2030,

  7) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości,

  8) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

  9) wydzierżawienia nieruchomości –  części działki Nr 81 obręb ewidencyjny Dygowo oraz części działki Nr 45/1 obręb ewidencyjny Wrzosowo,

  10) wydzierżawienia nieruchomości – działki Nr 1/54 obręb ewidencyjny Gąskowo,

  11) przystąpienia Gminy Dygowo do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030

  i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji

  w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji,

  12) współpracy partnerskiej między Gminą Dygowo, Gminą Gościno, Sianów, Gminą Łobez

  i Gminą Szczecinek (gmina wiejska),

  13) utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:– Dygowski Samorządowy Park Inwestycyjny „INVEST-PARK”, której jedynym udziałowcem jest Gmina Dygowo,

  14) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dygowo,

  15) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją

  o wysokości dochodów,

  16) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dygowo na rok szkolny 2021/2022.

  10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  11. Wolne wnioski.

  12. Zakończenie obrad.

 • XVI Sesja Rady Gminy Dygowo

  W Dygowie odbyły się obrady XVI Sesji Rady Gminy Dygowo. Posiedzenie ze względu na zagrożenie koronawirusem odbyło się między innymi bez udziału sołtysów. Poniżej porządek obrad i relacja wideo.

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo za rok 2019.

  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

  2) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2021 rok,

  3) inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia

  za inkaso,

  4) zmiany Uchwały Nr V/28/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Dygowo, Stojkowo, Stramniczka, Jazy, Gąskowo,

  5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

  6) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

  7) zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
  i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,

  8) zmiany szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Dygowo.

  9) Uchwała (wprowadzona do porządku obrad) w sprawie wyrażenia sprzeciwu  wobec działań podejmowanych zarząd MWiK w Kołobrzegu, które mają na celu wywieranie wpływu na organ ,który wydał decyzję o ujednoliceniu taryf opłat za wodę  na terenie całej spółki.

  6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  7. Wolne wnioski.

  8. Zakończenie obrad.

  Źródło: PTI