• 4. sesja Rady Gminy Dygowo

  W dniu 25 czerwca 2024 roku w Ośrodku Kultury w Dygowie odbyła się 4. Sesja Rady Gminy Dygowo. Przed rozpoczęciem obrad wójt Grzegorz Starczyk oraz przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński wyrazili swoje uznanie i podziękowania dla sołtysów, którzy zakończyli swoje kadencje. Podziękowano im za ich wieloletnie zaangażowanie i wkład w rozwój lokalnych społeczności. Podziękowania przekazali również pracownicy wydziałów Urzędu Gminy w Dygowie obecni na sesji.

  Po tym akcencie kierowanym do sołtysów kontynuowane było posiedzenie rady według następującego porządku:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a. zmiany w uchwale budżetowej Gminy Dygowo na 2024 rok

  b. zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2024 rok

  c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2024-2033

  d. inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

  e. zmiany uchwały Nr XLII/360/23 z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

  f. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego udzielenia wsparcia w mieszkaniu wspomaganym osobom z terenu Gminy Dygowo przez Gminę Gościno

  5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  6. Wolne wnioski.

  7. Zakończenie obrad.

 • Druga sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

  Na sali konferencyjnej ośrodka kultury w Dygowie odbyło się drugie posiedzenie rady gminy. Sesja prowadzona była według następującego porządku: OTWÓRZ

  Podjęto uchwały w sprawach:

  a.       zmiany w uchwale budżetowej Gminy Dygowo na 2024 rok,

  b.      zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2024 rok,

  c.       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2024-2033,

  d.      udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dygowie na realizację zadania pn. ,,Montaż witraży w kościele parafialnym w Dygowie” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

  e.      udzielenia dotacji celowych dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

  f.        wyboru Delegata Gminy Dygowo do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,

  g.       uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2024-2026 Gmina Dygowo”

  h.      uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew pomników przyrody rosnących na terenie gminy Dygowo,

  i.         wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

  j.        przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Dygowo,

  k.       nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

  l.         nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

  m.    zmiany uchwały Nr XLII/360/23 z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

  n.      zmiany uchwały Nr XLII/358/23 z dnia 2 czerwca 2023r zmieniającej uchwałę Nr X/92/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

  Szczególnie ważnym tematem ,który miał miejsce na sesji to uchwalenie przystąpienia Gminy Dygowo do sporządzenia planu ogólnego, który zastąpi dotychczas istniejące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Celem wprowadzenia tego aktu jest konieczność uporządkowania przestrzeni geograficznej poprzez zwiększenie kontroli nad wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, a tym samym zlikwidowanie przeznaczania nadmiernej ilości terenów pod zabudowę i wyeliminowanie chaosu urbanistycznego. Dokument będzie obejmował obszar całej gminy Dygowo i musi być  sporządzony do końca 2025 roku.

 • Wójt i Rada Gminy w Dygowie zaprzysiężeni

  Pierwszą sesję Rady Gminy w Dygowie, zwołaną przez Komisarza Wyborczego w Koszalinie, otworzył doświadczony radny senior, Jerzy Leszczyński. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, Monika Maj, uroczyście wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na radnego, po czym ci złożyli ślubowanie, którego treść odczytała najmłodsza radna, Justyna Surdyk. Następnie, w głosowaniu tajnym, wybrano przewodniczącego Rady Gminy oraz wiceprzewodniczących. Skład nowej rady pozostał identyczny jak w poprzedniej kadencji, z Jerzym Leszczyńskim jako przewodniczącym oraz Lucyną Pokusą i Piotrem Krysztofiakiem jako wiceprzewodniczącymi. W nowym , piętnastoosobowym składzie rady gminy większość stanowi osiem pań.

  Po tym nastąpił kolejny uroczysty moment. Nowo wybrany Wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, po otrzymaniu zaświadczenia o wyborze na wójta, złożył ślubowanie. Pierwsze gratulacje skierowane do zaprzysiężonego wójta złożyli starosta Powiatu Kołobrzeg, Mirosław Tessikowski, oraz przewodniczący Rady Powiatu Kołobrzeg, Artur Wasiewski.