• 25.Sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyły się obrady XXV Sesji Rady Gminy Dygowo. Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Przedstawienie analizy Przewodniczącego Rady Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

  5. Przedstawienie analizy Wójta Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych

  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

  2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  3) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,

  4) zmiany uchwały Nr XV/106/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 31 stycznia 2020 roku

  w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego,

  5) nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

  6) nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

  7) zmiany uchwały Nr XXI/172/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 24 marca 2021 roku

  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo,

  8) zmiany uchwały Nr XIX/159/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przystąpienia

  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo

  w części obrębu ewidencyjnego Dygowo,

  9) zmiany w Uchwale Nr XIII/90/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku

  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo,

  10) zmiany w Uchwale Nr XIII/91/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku

  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  11) zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo.

  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  8. Wolne wnioski.

  9. Zakończenie obrad.

 • Samorządowcy Gminy Dygowo na placu budowy parku rozrywki

  Na zaproszenie inwestora Parku Rozrywki Fun Park Pomerania ,radni , sołtysi oraz pracownicy urzędu z gminy Dygowo odwiedzili teren budowy tego przedsięwzięcia w Pyszce. Gości osobiści przywitał właściciel firmy Marek Różewski, który przedstawił skalę inwestycji i jej zaawansowanie. Następnie kierujący projektem Filip Korowacki oprowadził przybyłych

 • Wójt i Radni Gminy Dygowo Dzieciom Dużym i Małym (wideo)

  Wójt Grzegorz Starczyk i radni : Dyjak Marcin, Grzela Jarosław, Jamroży Krzysztof, Krawczyk Tomasz, Krysztofiak Piotr, Leszczyński Jerzy, Majcher Katarzyna, Niemierzycki Dariusz, Olenowicz Dariusz, Olszak Edward, Pokusa Lucyna, Rożek Janusz, Smykowska Anna, Sulkowska Bożena, Zawadzki Zbigniew,

  z okazji Dnia Dziecka składają wszystkim Dzieciom najlepsze życzenia.

  dmina-dygowo-dzien-dziecka-

  gmina-dygowo-dzien-dziecka-

  gmina-dygowo-dzien-dziecka-