W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyły się obrady XXV Sesji Rady Gminy Dygowo. Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Informacja z działalności Wójta.

4. Przedstawienie analizy Przewodniczącego Rady Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

5. Przedstawienie analizy Wójta Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

3) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,

4) zmiany uchwały Nr XV/106/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego,

5) nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

6) nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

7) zmiany uchwały Nr XXI/172/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 24 marca 2021 roku

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo,

8) zmiany uchwały Nr XIX/159/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przystąpienia

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo

w części obrębu ewidencyjnego Dygowo,

9) zmiany w Uchwale Nr XIII/90/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo,

10) zmiany w Uchwale Nr XIII/91/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

11) zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.