dzisiejszym wójt Grzegorz Starczyk pogratulował Pani Agacie tego zaszczytnego wyróżnienia. We wniosku o przyznanie odznaczenia czytamy:
Pani Agata Drab od września 1986 roku związana jest z systemem pomocy społecznej. Jeszcze jako  pracownik socjalny zatrudniony w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu udzielała wsparcia i pomocy osobom tego potrzebującym z terenu gminy Dygowo. Od maja 1990 roku wraz z kierownikiem nowopowstałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie budowała nowy system polityki społecznej na terenie naszej gminy, który ustawicznie buduje do dnia dzisiejszego.
W ciągu swojej 31 –letniej kariery zawodowej doskonaliła swoje umiejętności i podnosiła swoje kwalifikacje, aby umiejętnie wykorzystać je w ciężkiej pracy na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.
Pani Drab jest przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którym aktywnie działa na rzecz organizowania gminnego systemu wspierania ofiar przemocy w rodzinie. Aktywnie uczestniczy w projektach socjalnych organizowanych przez GOPS, w szczególności zabezpieczenia dzieci i młodzieży. Organizowała cykl warsztatów w szkołach na terenie gminy związanych z przemocą w rodzinie, uzależnieniem pod nazwą „Mały krok – nieprawidłowościom STOP”, które spotkały się z uznaniem nauczycieli szkół i zainteresowaniem dzieci.
Ponadto od 2006 roku jest społecznym kuratorem sądowym  w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu, gdzie swój wolny czas poświęca na dodatkową pracę związaną również z misją pomocy drugiemu człowiekowi, w tym wykonując zadania o charakterze profilaktycznym, wychowawczo – resocjalizacyjnym.    
Pani Agata Drab w swojej pracy i w życiu prywatnym kieruje się służbą drugiemu człowiekowi, cechuje się pracowitością, konsekwencją działań oraz zasadą pomocniczości. W świecie przemian ustawowych pomocy społecznej, przez te wszystkie lata, zawsze pracowała nad wprowadzaniem nowych metod pracy.
GRATULUJEMY !
Medal za Długoletnią Służbę został ustanowiony w 1938 roku. Przywrócony systemu odznaczeń państwowych w 2007 roku, jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
Autor zdjęć Marek Kawęcki