VI Sesji Rady Gminy Dygowo.

Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zawiadamia, że dnia 30 czerwca 2015 roku o godz. 12:00 w sali OSP DYGOWO przy ulicy Ogrodowej 14 ,odbędą się obrady VI Sesji Rady Gminy Dygowo.
 Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Informacja z działalności Wójta.
4. Informacja z działalności Straży Gminnej w Dygowie za lata 2012-2014.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2014 rok,
2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok,
3) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Zachodniopomorskiego,
4) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
5) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2015-2028,
6) przejęcia przez Wójta Gminy Dygowo od Zarządu Powiatu Kołobrzeskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 3324Z Stojkowo-Dygowo, 3325Z Stramniczka-Stojkowo i 3328Z Dygowo-Gąskowo, 3329Z Wrzosowo-Ubysławice oraz droga nr 3335Z Wrzosowo-Kłopotowo,
7) uchwalenia statutu Gminy Dygowo,
8) uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie,
9) zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych,
10) utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.