XI sesja Rady Gminy Dygowo. Zielone światło dla PSZOK

XI sesja Rady Gminy Dygowo. Zielone światło dla PSZOK

W Dygowie odbyła się XI Sesja Rady Gminy Dygowo. Rada uchwaliła miedzy innymi regulamin oraz sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dygowie. Uchwały dają zielone światło do otwarcia PSZOK. Wójt Grzegorz Starczyk zakłada ,że nastąpi to do 15 października. Zasady funkcjonowania PSZOK wójt przedstawił radnym i można zapoznać się z nimi w materiale wideo poniżej. Obrady XI sesji odbyły się wg. Następującego porządku:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Informacja z działalności Wójta.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Dygowo i Czernin,

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębu Dygowo,

4) zmiany uchwały nr V/29/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dębogard , Kłopotowo,

5) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo,

6) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

7) sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

na terenie gminy Dygowo,

8) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,

9) regulaminu  określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.


Drukuj