Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Dygowo

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Dygowo

2 czerwca 2023 roku, podczas 42  sesji Rada Gminy Dygowo po zapoznaniu się raportem o stanie gminy udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Dygowo, Grzegorzowi Starczykowi , następnie jednogłośnie uchwaliła udzielenie absolutorium za realizację budżetu w 2022 roku. Absolutorium jest wyrazem akceptacji Rady Gminy Dygowo w kwestii wykonania budżetu w poprzednim roku. Posiedzenie rady gminy miało miejsce w dużej sali Gminnego Ośrodka Kultury. W obradach brało udział 13 z 15 radnych.

Wójt Grzegorz Starczyk podziękował radnym za jednogłośne absolutorium, które jest wyrazem poparcia działań rozwojowych  gminy. Wójt zaznaczył ,że dobrze oceniona działalność Gminy Dygowo to wysiłek całego zespołu pracowników gminy. Podziękował osobom  ,które zarządzają finansami , zasobami ludzkimi, inwestycjami, administracją, pomocą socjalną i kulturą.

Porządek obrad 42 sesji Rady Gminy Dygowo:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Informacja z działalności Wójta.

4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022.

5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Dygowo za 2022 rok i debata nad raportem.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wotum zaufania dla Wójta Gminy Dygowo,

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2022 rok,

3) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,

4) zmiany uchwały Nr XLI/342/23 Rady Gminy Dygowo z dnia 6 kwietnia 2023 roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ustronie Morskie,

5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu,

6) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego,

7) udzielenia pomocy rzeczowej dla  Województwa Zachodniopomorskiego,

8) zmian w budżecie gminy na 2023 rok,

9) zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”,

10) zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

11) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu zawiązania związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne),

12) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

13) zmiany uchwały Nr XXI/185/01 z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

14) zmiany uchwały Nr X/92/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zaliczenia drogi  do kategorii dróg gminnych,

15) zmiany uchwały Nr XXI/174/21 z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zaliczenia drogi  do kategorii dróg gminnych,

16) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.


Drukuj