20 września 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Dygowie przy ul. Kolejowej 10D, odbyły się obrady 44. Sesji Rady Gminy Dygowo wg następującego porządku:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Informacja z działalności Wójta.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2023 rok,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2023-2033,

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Dygowo, Stojkowo, Stramniczka, Jazy, Gąskowo - etap 2,

4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dębogard, Piotrowice – etap 2,

5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Wrzosowo, Skoczów, Łykowo, Jazy – etap 2,

6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Czernin, Dygowo, Jazy, Łykowo, Piotrowice, Pustary, Skoczów, Stojkowo, Stramniczka, Świelubie, Wrzosowo,

7) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,

8) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

9) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

10) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,

11) zmiany Uchwały Nr XLIII/361/23 Rady Gminy Dygowo z dnia 7 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego,

12) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,

13) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.