47. Sesja Rady Gminy Dygowo. Uchwalono budżet na 2024 rok

47. Sesja Rady Gminy Dygowo. Uchwalono budżet na 2024 rok

Radni Gminy Dygowo przyjęli jednogłośnie budżet Gminy Dygowo na rok 2024. Dochody budżetu gminy ustalono na kwotę 42 850 210,00 zł ( 2023- 44 225 800,00 zł ; 2022-  37 836 751,00 zł),  wydatki na kwotę 43 844 756,00 zł ( 2023- 47 174 305,00 zł ; 2022 - 42 989 192,00 zł), a deficyt zaplanowano w wysokości  994 546,00 zł  (2023 - 2 948 505,00zł ; 2022- 5 152 441,00 zł). Wydatki inwestycyjne w 2024 r. planuje się na kwotę 13 501 623,00 zł (2022-  21 779 187,00 zł ; 2022-  16 229 441,00 zł). Posiedzenie rady odbyło się wg. następującego porządku:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Informacja z działalności Wójta.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na 2024 rok,

2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2024-2033,

3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego,

4) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dygowie na realizację zadania pn. ,,Montaż witraży w kościele parafialnym w Dygowie” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

5) udzielenia dotacji celowych dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

6) zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2023 rok,

7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2023-2033,

8) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

9) ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

10) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników z terenu Gminy Dygowo uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,

11) wydzierżawienia nieruchomości- działka nr 157 obręb Czernin,

12) wydzierżawienia nieruchomości- działka nr 484/2 obręb Dygowo,

13) wydzierżawienia nieruchomości- działka nr 62 obręb Łykowo,

14) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.


Drukuj