W najbliższą środę posiedzenie Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zawiadamia, że dniu 24 lutego 2016 roku ,o godzinie. 12:00 w sali OSP DYGOWO przy ulicy Ogrodowj 14 ,odbędą się obrady XI Sesji Rady Gminy Dygowo. Zaplanowano nastepujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
2) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2017 rok,
3) szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach na terenie gminy Dygowo,
4) określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dygowo,
5) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czernin  na lata 2015 – 2020,
6) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dygowo  na lata 2015 – 2020,
7) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jazy na lata 2015 – 2020,
8) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świelubie na lata 2015– 2020,
9)zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wrzosowo na lata 2015 – 2020,
10) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
11)  zmiany uchwały Nr XXI/185/01 z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
12) zmiany uchwały Nr VIII/71/99 z dnia 21 września 1999 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,
13) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dygowo na rok 2016,
14) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dygowo na rok 2016,
15) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Dygowo na rok 2016,
16) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2016 rok”.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.