W środę 6 marca 2019 roku Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu Magdalena Dąbrówka omówili plan inwestycyjny i remontowy dróg w Powiecie Kołobrzeskim na kolejne miesiące 2019 roku. Plan przygotowywany jest w oparciu o wnioski mieszkańców oraz uzgodnienia z włodarzami gmin, z uwzględnieniem możliwości finansowych powiatu. Planowane są także duże inwestycje drogowe, współfinansowane ze środków zewnętrznych.

Rok 2019 to następujące zadania inwestycyjne, drogowe i remontowe w powiecie:

    przebudowa ulicy Szkolnej w Charzynie etap III,

    przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu,

    doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu,

    doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu,

    doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Wojska Polskiego w Charzynie,

   przebudowa drogi powiatowej Kołobrzeg - Grzybowo – przygotowanie pozwolenia na budowę i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków zewnętrznych (mamy już   opracowaną dokumentację projektową),

    opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Witosa w Kołobrzegu,

    opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Głowaczewo – Karcino (zadanie realizowane wspólnie z Gminą Kołobrzeg),

    remont drogi w Skoczowie,

    remont ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu,

    dokończenie chodnika na ulicy Borkowskiej w Grzybowie,

    wykonanie peronów autobusowych w Obrotach i Głowaczewie,

    wykonanie chodnika w Bardach etap III,

    wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych w Skoczowie,

    wykonanie chodnika wraz z zatoką autobusową w Jarkowie,

    remont chodnika na ulicy Wojska Polskiego w Charzynie,

    wykonanie chodnika na ulicy Szkolnej w Siemyślu – etap III,

    wykonanie chodnika w Świeciu Kołobrzeskim.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych, przy uwzględnieniu możliwości technicznych Zarządu Dróg Powiatowych, będą realizowane kolejne zadania zgłaszane przez mieszkańców. Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonuje i planuje kolejne zadania:

    remonty cząstkowe nawierzchni,

    wymiana oznakowania pionowego,

    odświeżenie oznakowania poziomego,

    montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (lustra drogowe, linie wibracyjne, słupki ograniczające),

    podcinka drzew i wycinka zakrzaczeń rosnących w pasie drogowym,

    wykonanie nasadzeń zastępczych,

    utrzymanie obiektów mostowych,

    naprawa i czyszczenie kanalizacji deszczowych,

    profilowanie dróg gruntowych,

    profilowanie poboczy drogowych,

    pomiary ruchu na drogach powiatowych.