5 czerwca 2020 roku odbyła się w trybie zdalnym XVII sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu.

Najważniejszym punktem obrad było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu za 2019 rok. Zgodnie z przepisami głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium poprzedza przedstawienie przez Zarząd Powiatu raportu o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Dokument stanowi podstawę do szerokiej debaty, której zwieńczeniem jest podjęcie przez radnych uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

Kolejnym punktem w kierunku udzielenia absolutorium Zarządowi było rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2019 rok, a następnie podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu za 2019 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok przedstawił Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski.

Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, przystąpiono do głosowania. Zarząd Powiatu w Kołobrzegu otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Za jego udzieleniem zagłosowało 14 radnych, przeciw zagłosowało 5 radnych. Udzielenie absolutorium przez Radę Powiatu oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego Zarządu Powiatu.

Podczas obrad radni podjęli również uchwały:

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2020 rok,

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kołobrzeskiego na lata 2020,

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w roku 2020,

 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych odcinków dróg powiatowych.

Transmisja z sesji nr XVII w dniu 5 czerwca 2020 na stronie http://powiatkolobrzeski.esesja.pl/