W środę 20 stycznia 2021 roku starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu Magdalena Dąbrówka omówili plany inwestycyjne i remontowe dróg w Powiecie Kołobrzeskim na kolejne miesiące 2021 roku.

Plan przygotowywany jest w oparciu o wnioski mieszkańców oraz uzgodnienia z włodarzami gmin, z uwzględnieniem możliwości finansowych powiatu.

Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu na rok 2021:

Przebudowa ul. Wschodniej w Kołobrzegu – projekt oczekuje na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Po uzyskaniu akceptacji przez ministerstwo i Prezesa Rady Ministrów, Zarząd Dróg Powiatowych przystąpi do realizacji zadania. Wartość inwestycji to kwota  3 720 000 złotych. Inwestycja będzie polegała na przebudowie istniejącej nawierzchni, budowie ścieżki pieszo-rowerowej i przebudowie chodników. Ulica zyska nowe oznakowanie i elementy małej architektury.

Przebudowa ul. Głównej w Dygowie – projekt zgłoszony w ramach naboru wniosków o wsparcie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie czekamy na decyzję w spawie dofinansowania. Wartość zadania to kwota 7 200 000 złotych.

Przebudowa ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie – projekt zgłoszony w ramach naboru wniosków o wsparcie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Obecnie czekamy na decyzję dot. dofinansowania. Wartość zadania to kwota 4 000 000 złotych.

Budowa ścieżki rowerowej na ul. Grzybowskiej (od obwodnicy do skrzyżowania z ul. Lazurową) – zadanie realizowane wspólnie z Miastem Kołobrzeg. Obecnie czekamy na uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji.

Plany dotyczące realizacji zadań projektowych:

Projekt przebudowy ul. Myśliwskiej w Kołobrzegu – projekt w trakcie realizacji.

Projekt przebudowy ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu.

Projekt przebudowy ul. Witosa w Kołobrzegu.

Projekt przebudowy ul. Szczecińskiej w Zieleniewie.

Projekt budowy ścieżki rowerowej na ul. Grzybowskiej – kolejny etap od ul. Lazurowej do pętli autobusowej w Korzyścienku i połączenie ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych, przy uwzględnieniu możliwości technicznych Zarządu Dróg Powiatowych, będą realizowane kolejne zadania zgłaszane przez radnych i mieszkańców.

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonuje i planuje kolejne zadania:

remonty cząstkowe nawierzchni,

wymiana oznakowania pionowego,

odświeżenie oznakowania poziomego,

montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (lustra drogowe, linie wibracyjne, słupki ograniczające),

podcinka drzew i wycinka zakrzaczeń rosnących w pasie drogowym,

naprawa i czyszczenie kanalizacji deszczowych,

wykonanie nasadzeń zastępczych,

utrzymanie obiektów mostowych,

profilowanie dróg gruntowych,

profilowanie poboczy drogowych,

pomiary ruchu na drogach powiatowych.