Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Wójt Gminy Dygowo w formie obwieszczenia w BIP-e i prasie  wyłożył do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozę oddziaływania na środowisko w części obrębów Dygowo i Czernin. Przedmiotem planu jest określenie sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego m.in. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,  zabudowę usługową, zabudowę produkcyjną,  bazy,  magazyny, fotowoltaikę i infrastrukturę drogową.

Z dokumentacją planu można się zapoznać w dniach od 10 czerwca do 9 lipca 2019 w Urzędzie Gminy Dygowo w pokoju nr 10.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się 4 lipca 2019 o godzinie 12:00  w Urzędzie Gminy Dygowo w pokoju  nr 1.

Do przedłożonego projektu planu  można wnieść uwagi w terminie do 19 lipca 2019 roku. Forma wniesienia uwag opisana jest w obwieszczeniu.

Ustalenia planu obejmują obszary o łącznej powierzchni ok. 14,04 ha, położone w obrębach ewidencyjnych Dygowo i Czernin.

Poszczególne załączniki określają teren objęty planem oraz jego przeznaczenie:

załącznik nr 1 obejmujący obszar położony w obrębie Czernin, dz. nr 25/4 – 25/8;

załącznik nr 2 obejmujący obszar położony w obrębie Dygowo, dz. nr 19/6, 19/8 oraz części działki nr 19/7;

załącznik nr 3 obejmujący obszar położony w obrębie Dygowo, dz. nr 94/1;

załącznik nr 4 obejmujący obszar położony w obrębie Dygowo, części działek nr 70 i 71;

załącznik nr 5 obejmujący obszar położony w obrębie Dygowo, dz. nr 270;

załącznik nr 6 obejmujący obszar położony w obrębie Dygowo, część działek nr 204/5, 204/4, 205, 210, 211, 212;

załącznik nr 7 obejmujący obszar położony w obrębie Dygowo, część działki nr 350;

załącznik nr 8 obejmujący obszar położony w obrębie Dygowo, dz. nr 291/1, 290/4, 289/15, 289/7, 289/8, 289/9, 289/10, 289/11, 289/12, 289/13, 289/14;