Jedna ,niepełna oferta na odbiór odpadów z terenu gminy Dygowo w 2020 roku

Jedna ,niepełna oferta na odbiór odpadów z terenu gminy Dygowo w 2020 roku

Końcówka roku to czas na wybór operatora odbierającego odpady komunalne z terenu gminy w 2020 roku. Gmina Dygowo ogłosiła przetarg na to zadanie. Wpłynęła tylko jedna oferta z Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu. Oferent złożył ofertę na trzy z czterech zadań częściowych wyłączając zadanie częściowe nr 1 obejmujące odbiór odpadów z PSZOK-u. Gmina przeprowadzi kolejne postępowanie przetargowe tylko w tym zakresie.

Kwota oferty Zieleni Miejskiej z Kołobrzegu na trzy zadania częściowe mieści się w kwocie zabezpieczonej przez gminę t.j. 1.020.000,00 złotych.  Jednakże jak będzie wyglądał łączny przewidywany koszt odbioru odpadów w 2020 roku przekonamy się po przetargu na pozostały zakres. Tu warto przypomnieć ,że wartości do podawane w przetargu przez oferenta są wyliczone na postawie danych ze specyfikacji obejmujących ilości wszystkich frakcji odebranych w 2018 roku. Ostateczna kwota za odbiór odpadów w 2020 roku będzie kształtowana na podstawie rzeczywistych ilości odebranych przez operatora po stawkach jednostkowych , które również wyszczególnione są w ofercie.

Mówiąc o stawkach jednostkowych trzeba zwrócić uwagę na dwie frakcje. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pozostałe po segregacji oferent wycenił jednostkowo o 55 procent więcej niż w poprzednim roku  a odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) aż o 118 procent więcej!

Nie jest to dobra prognoza na przyszłość w kwestii opłat za odpady.


Drukuj