Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

W urzędzie Gminy Dygowo został utworzony punkt konsultacyjno- informacyjny programu „CZYSTE POWIETRZE”.

W  punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta na portalu beneficjenta programu oraz pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie. Punkt prowadzony jest przez pracowników Urzędu Gminy Dygowo.

Na konsultacje należy umawiać się telefonicznie pod numerami  telefonu:

94 358 46 08,  94 354 86 36 i 94 358 46 31.

Podczas rozmowy telefonicznej pracownik  wyznaczy datę i godzinę konsultacji.

Uwaga! Uzyskanie dotacji na kotły węglowe możliwe tylko do  31 grudnia 2021 roku. Od 2022 r. już nie będzie można uzyskać dotacji na kotły węglowe. W tym roku należy złożyć wniosek o dofinansowanie  kotła na węgiel, kupić go i zamontować. Potrzebna jest również faktura wystawiona do końca 2021 r. Warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed 1 lipca 2021 r.

Dla kogo dofinansowanie:

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na jakie działania dofinansowanie:

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:

1)      podstawowy poziom dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł

2)      podwyższony poziom dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym

2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

Ustalenia dochodu na osobę w gospodarstwie rolnym jest weryfikowane na podstawie zaświadczenia z GOPS.

Beneficjenci (rolnicy) :dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Beneficjenci (osoby prowadzące działalność gospodarczą) roczny przychód osoby z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kwota dotacji:

Dotacja jest przyznawana w zależności od dochodu wnioskodawcy.

Podstawą ustalenia jest dochód roczny z zeznania podatkowego (PIT)

Bądź inne dokumenty (np. zaświadczenia) w zależności od formy przychodu.

Wykaz możliwych dotacji dla wnioskodawców z podstawowych poziomem dofinansowania;

Podstawowe dofinansowanie pobierz

Wykaz możliwych dotacji dla wnioskodawców z podwyższonym  poziomem dofinansowania;

Podwyższone dofinansowanie pobierz

Dodatkowe informacje na temat programu  „Czyste powietrze” można uzyskać pod adresem:

ZASADY PROGRAMU otwórz

www.wfos.szczecin.pl

www.czystepowietrze.gov.pl