Informujemy, że Urząd Gminy Dygowo zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Rolnicy z terenu gminy Dygowo zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw folii
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej: siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i opakowania typu Big Bag powinni złożyć swój wniosek o udział w programie do dnia 08 listopada 2019 r. Planowany termin realizacji zadania to rok 2020.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Dygowo, pokój Nr 6 . Wniosek może zostać również przesłany w sposób tradycyjny na adres Urzędu Gminy Dygowo ul. Kolejowa 1,
78-113 Dygowo. Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w składanym przez Gminę wniosku o dofinansowanie.

Zdanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Dygowo dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy Dygowo.

Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek, węży gumowych.

Pomoc przedsiębiorcom sektora produkcji rolnej będzie udzielona zgodnie z przepisami:
z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 35 84 631