• Oferta pracy w PSZOK w Dygowie

  Urząd Gminy w Dygowie poszukuje pracownika ds. obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dygowie

   

  Obowiązki:

  • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dot. przyjmowanych odpadów,
  • obsługa klienta  PSZOK,
  • współpraca z klientami: udzielanie informacji, wskazywanie pojemników,
  • rozliczanie, weryfikacja i wypełnianie dokumentów dot. zadań w zakresie realizacji usług,
  • obsługa wagi towarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalnych i terenu PSZOK,
  • praca 3 dni w tygodniu : wtorek, czwartek od 15:30 do 18:30, sobota od 8:00 do 16:00.

  Wymagania:

  • dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
  • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych ( Excel, Word),
  • wykształcenie min. średnie,
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (fax, ksero, telefon, itp.),
  • samodzielność,
  • znajomość przepisów dotyczących gospodarki odpadami,
  • mile widziane doświadczenie w branży gospodarki odpadami,


  Oferujemy:


  - praca na podstawie umowy zlecenia – 15 godzin w tygodniu,

  Oferty należy składać do Urzędu Gminy Dygowo ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, p. nr 8, do dnia 27 sierpnia 2019r.

  Kontakt telefoniczny w godzinach pracy Urzędu Gminy tel. 94 358 41 94, 95 (Sekretarz Gminy Dorota Gruchała)

 • Oswoić PSZOK-a

  Od 8 października ubiegłego roku w Dygowie rozpoczął działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy gminy  mogą dostarczyć do punktu wszystkie odpady powstające w gospodarstwie domowym poza tymi , które zbierane są do przydomowych pojemników oraz odpadami niebezpiecznymi.

  Jak w praktyce wyglądają trzy pierwsze miesiące funkcjonowania PSZOK-u?

  lość przyjętych oodpadów poszczególnych rodzajów od mieszkańców gminy Dygowo obrazuje  poniższa tabela.

  Porównanie Ilości odpadów odbieranych od mieszkańców roku 2019 z latami poprzednimi obrazuje wykres poniżej.

  Zainteresowanie mieszkańców gminy dostarczeniem do punktu odpadów jest niewielkie w stosunku do funkcjonujących do niedawna zbiórek mobilnych. Wcześniej można było wrzucić do podstawionych w każdej miejscowości gminy praktycznie wszystko, bez segregacji. Do PSZOK-u trzeba odpady posegregowane dowieźć osobiście. Za nadwyżkę wagową wielkogabarytów i odpadów remontowo-budowlanych zmieszanych ,w ramach wyznaczonych limitów na gospodarstwo domowe, trzeba zapłacić. Do tego dochodzi pewna bariera mentalna. PSZOK, skoro już jest, nie „ucieknie”, więc można rzeczy zbędne przetrzymywać dalej na terenie posesji. Kontenery zbiórek mobilnych były dostępne tylko dwie doby i to dwa, trzy razy w roku toteż mobilizacja była niezbędna. Z całą pewnością w ramach porządków wiosennych zainteresowanie gminnym centrum gospodarki odpadami wzrośnie. Pozostaje jeszcze mieć nadzieję ,że wszyscy obiorą kierunek dostarczenia odpadów do PSZOK-u a nie będą szukać alternatywnych rozwiązań.

  Potrzeba czasu aby Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dygowie był wykorzystywany w pełni swoich możliwości. Po prostu trzeba się z nim oswoić. PSZOK to element systemu gospodarki odpadami na terenie gminy i nie ma od tego odwrotu. Osiągnięcie rygorystycznych wskaźników recyklingu przez gminę w tym roku i kolejnych latach będzie możliwe tylko dzięki zaangażowaniu wszystkich mieszkańców gminy . Informacja na temat segregacji jest szeroko dostępna i ujednolicona na terenie kraju , pozostaje tylko dobra wola i chęci ,aby odpady trafiały tam gdzie ich miejsce.

  PSZOK to również element kształtowania kultury ekologicznej. Dostarczane do punku posegregowane odpady to początek recyklingu lub bezpiecznej utylizacji. To nic innego jak nasz wkład w dbałość o środowisko.

  Źródło danych: raporty PSZOK_Gmina Dygowo

 • Pierwsze kontenery wyjechały z PSZOK-u w Dygowie

  Z terenu PSZOK w Dygowie Zieleń Miejska z Kołobrzegu odebrała w dniu dzisiejszym pierwsze kontenery z odpadami. Od czasu otwarcia punktu w dniu  8 października zostały zapełnione tylko dwa kontenery z odpadami budowlanymi zmieszanymi i jeden z wielkogabarytami.

 • PSZOK w Dygowie rozpoczął działalność

  8 października 2019 roku o godzinie 16.00 oficjalnie rozpoczął działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dygowie. W pierwszym dniu , w ciągu trzech godzin dyżuru PSZOK odwiedziło i zostawiło odpady trzech mieszkańców.

  Mieszkańcy gminy Dygowo będą mogli oddać w punkcie odpady powstające w gospodarstwie domowym z wyłączeniem tych, które zbierane są w pięciu pojemnikach przy posesjach ,odpadów niebezpiecznych (np. azbest, papa) oraz części samochodowych.

  Gmina Dygowo założyła ,że  w pierwszej fazie funkcjonowania PSZOK będzie czynny trzy razy w tygodniu: wtorek 16.00-19.00, czwartek 16.00-19.00 i sobota 8.00-17.00 ( przyjmowanie odpadów do 16.00). Wszystkie dostarczone do punktu odpady będą rejestrowane przez obsługę. Bezpłatnie można oddać baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, sprzęt elektryczny  AGD i RTV. Na odpady typu: gabaryty, opony ( z wyłączeniem opon ciągników rolniczych), zmieszane odpady z budowy i remontów oraz gruz ceglany ustalone są limity na jedną osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym w ramach wnoszonych opłat rocznych za odbiór odpadów komunalnych. Stawki opłat ponad limit są zamieszczone na fotografii poniżej.

  Ustalone przez Gminę stawki wynikają z kalkulacji opartej na wpływach z opłat od mieszkańców. Do czasu, kiedy funkcjonowała okresowa zbiórka gabarytów i odpadów budowlano-remontowych mieszkańcy nie byli obciążani za nadwyżkę  oddanych odpadów w wyznaczonych punktach gminy. Pamiętamy zalegające przy kontenerach wszelkiego rodzaju odpady w ilości wielokrotnie większej niż pojemność pojemnika. Krótko mówiąc, Zieleń Miejska z Kołobrzegu wystawiała faktury, nierzadko na kilkadziesiąt tysięcy złotych a Gmina płaciła. Co prawda płaciliśmy my wszyscy, ale nie było indywidualnych opłat za nadwyżki.

  Na podsumowanie. System gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce będzie cały czas ewoluował a Punty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą jego niezbędnymi elementami. PSZOK w Dygowie organizował i administruje samorząd ,który nie jest wyspecjalizowaną firmą branży gospodarki odpadami, więc potrzeba czasu aby powstał ostateczny regulamin i optymalne opłaty. Szczególnie te ostatnie bardzo zależne są od stawek rynkowych firm zajmujących się odbiorem odpadów z terenu gminy.

 • XI sesja Rady Gminy Dygowo. Zielone światło dla PSZOK

  W Dygowie odbyła się XI Sesja Rady Gminy Dygowo. Rada uchwaliła miedzy innymi regulamin oraz sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dygowie. Uchwały dają zielone światło do otwarcia PSZOK. Wójt Grzegorz Starczyk zakłada ,że nastąpi to do 15 października. Zasady funkcjonowania PSZOK wójt przedstawił radnym i można zapoznać się z nimi w materiale wideo poniżej. Obrady XI sesji odbyły się wg. Następującego porządku:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

  2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Dygowo i Czernin,

  3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębu Dygowo,

  4) zmiany uchwały nr V/29/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dębogard , Kłopotowo,

  5) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo,

  6) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian

  za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  7) sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

  na terenie gminy Dygowo,

  8) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,

  9) regulaminu  określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo.

  5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  6. Wolne wnioski.

  7. Zakończenie obrad.