• 25.Sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyły się obrady XXV Sesji Rady Gminy Dygowo. Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Przedstawienie analizy Przewodniczącego Rady Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

  5. Przedstawienie analizy Wójta Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych

  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

  2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  3) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,

  4) zmiany uchwały Nr XV/106/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 31 stycznia 2020 roku

  w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego,

  5) nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

  6) nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

  7) zmiany uchwały Nr XXI/172/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 24 marca 2021 roku

  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo,

  8) zmiany uchwały Nr XIX/159/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przystąpienia

  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo

  w części obrębu ewidencyjnego Dygowo,

  9) zmiany w Uchwale Nr XIII/90/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku

  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo,

  10) zmiany w Uchwale Nr XIII/91/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku

  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  11) zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo.

  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  8. Wolne wnioski.

  9. Zakończenie obrad.

 • 41. Sesja Rady Gminy Dygowo

  6 kwietnia 2023 roku na sali głównej  Budynku Użyteczności Publicznej w Dygowie przy ulicy Kolejowej 10 „D” odbyło się pierwsze w tym obiekcie posiedzenie Rady Gminy Dygowo. Obradowano wg następującego porządku:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Sprawozdania:

  1) z realizacji rocznego Programu współpracy gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok,

  2) kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie z wykonania budżetu  i działalności jednostki od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku,

  3) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i potrzeby w tym zakresie.

  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2023 rok,

  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2023-2033,

  3) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ustronie Morskie,

  4) przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2030,

  5) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dygowo.

  6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  7. Wolne wnioski.

  8. Zakończenie obrad.

 • 48. Sesja Rady Gminy Dygowo

  W ośrodku kultury w Dygowie odbyła się 48. Sesja Rady Gminy Dygowo. Przed obradami  głos zabrał proboszcz parafii Wrzosowo ks. Grzegorz Jagodziński, który podziękował wójtowi , wydziałowi budownictwa i radnym za wsparcie przy regotyzacji zabytkowego kościoła w Kłopotowie.  Proboszcz przedstawił stan formalny przedsięwzięcia oraz przekazał radzie zalaminowane karty projektu świątyni. Następnie  rozpoczęło się posiedzenie rady.  Przed podejmowaniem uchwał zastępca wójta Dorota Gruchała przedstawiła radnym  zmiany wprowadzone przez Komisarza Wyborczego w Koszalinie, dotyczące okręgów i obwodów  wyborczych na terenie gminy Dygowo.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2024 rok,

  2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2024-2033,

  3) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2025 rok,

  4) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dygowo na rok 2024,

  5) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dygowo na rok 2024,

  6) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Dygowo na rok 2024,

  7) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dygowo na lata 2024-2034,

  8) zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”,

  9) zmiany uchwały Nr VII/49/03 Rady Gminy Dygowo z dnia 28 kwietnia 2003 roku

  w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

  10) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2024 rok”.

  5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  6. Wolne wnioski.

  7. Zakończenie obrad.

 • 50. Sesja Rady Gminy Dygowo. Wójt podziękował radnym za współpracę

  19 marca 2024 roku, odbyła się 50-ta jubileuszowa sesja Rady Gminy Dygowo VIII kadencji. To wyjątkowy moment, ponieważ ostatnia sesja tej kadencji oznacza również zakończenie pięciu i pół roku pracy radnych na rzecz wspólnoty samorządowej i społeczności gminnej.

  1947 dni to nie tylko liczba, lecz ilość czasu, którą radni poświęcili na podejmowanie decyzji służących dobru mieszkańców Gminy Dygowo. Ich zaangażowanie w działalność samorządową przyniosło wiele pozytywnych rezultatów, które zostaną zapamiętane w historii tego regionu.

  Niezwykle istotnym osiągnięciem tej kadencji były decyzje umożliwiające realizację ponad 70-ciu inwestycji o łącznej wartości przekraczającej 50 milionów złotych. Wśród nich znajdują się obiekty niezwykle reprezentacyjne i istotne dla społeczności, takie jak Gminny Ośrodek Kultury oraz remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie.

  Wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, podczas sesji wyraził wdzięczność wobec radnych za ich pracę i zaangażowanie podczas trwania kadencji. Ich współpraca stanowiła fundament dla osiągnięć, które zostaną zapamiętane na długo, jako te które przyniosły korzyści mieszkańcom gminy Dygowo.

  Zapis wideo 50. Sesji Rady Gminy Dygowo

  Rada-Gminy-Dygowo-

  Rada-Gminy-Dygowo-

 • Budżet Gminy Dygowo na rok 2020 uchwalony (wideo)

  20 grudnia 2019 roku Rada Gminy Dygowo uchwaliła jednogłośnie budżet gminy na rok 2020. Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk po prezentacji radnym finansów gminy na przyszły rok podsumował założenia budżetowe stwierdzeniem: nie będzie to czas na inwestycje ,nie będzie to czas na rozwój ,to będzie czas na przetrwanie.

  Istotą rzeczy związaną z takim a nie innym budżetem  są  przede wszystkim zmiany w systemie podatkowym, zaniżona subwencja oświatowa oraz wprowadzenie płacy minimalnej. Te czynniki powodują ,że spięcie budżetu nie było łatwe. Tu ukłon w stronę Pani Skarbnik Sylwii Kot , która włożyła ogrom pracy w przygotowanie przyszłorocznych finansów Gminy Dygowo.

  Dochody budżetu gminy w 2020 roku planowane są w wysokości 30 909 540,00 złotych, wydatki 31 220 208,00 złotych a deficyt budżetowy wyniesie 310 668,00 złotych i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych. Na inwestycje zaplanowano w budżecie kwotę 2 394 980,00 złotych.

  Poza przyjęciem budżetu radni uchwalili również inny bardzo ważny dokument: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo.

  Więcej informacji w relacji wideo z obrad XIV sesji Rady Gminy Dygowo.

 • XI sesja Rady Gminy Dygowo. Zielone światło dla PSZOK

  W Dygowie odbyła się XI Sesja Rady Gminy Dygowo. Rada uchwaliła miedzy innymi regulamin oraz sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dygowie. Uchwały dają zielone światło do otwarcia PSZOK. Wójt Grzegorz Starczyk zakłada ,że nastąpi to do 15 października. Zasady funkcjonowania PSZOK wójt przedstawił radnym i można zapoznać się z nimi w materiale wideo poniżej. Obrady XI sesji odbyły się wg. Następującego porządku:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

  2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Dygowo i Czernin,

  3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębu Dygowo,

  4) zmiany uchwały nr V/29/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dębogard , Kłopotowo,

  5) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo,

  6) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian

  za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  7) sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

  na terenie gminy Dygowo,

  8) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,

  9) regulaminu  określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo.

  5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  6. Wolne wnioski.

  7. Zakończenie obrad.