• Można składać wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie informuje, że można składać wnioski o Refundację Podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe. Refundacja podatku VAT jest to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do tego odbiorcy paliw gazowych. Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, gdy odbiorca paliw gazowych (tzn. osoba, która podpisała umowę z przedsiębiorstwem dostarczającym paliwo gazowe) w gospodarstwie domowym:

  - wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, (gaz dostarczany za pomocą sieci gazowej jako główne źródło ogrzewania) wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy

  -  jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł lub jest osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł

  Refundacja odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz do dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

  Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury rozrachunkowej za gaz (a nie faktury za prognozę opłat za gaz).Aby uzyskać refundację podatku VAT do wniosku należy dołączyć:

  - fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku

  - dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę

  Wnioski można składać:

  - osobiście w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DYGOWIE, pokój nr 2 ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo - w godzinach 7.00 – 15.00

   - w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniając z wykorzystaniem profilu zaufanego;

  - za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

  Wnioski o wypłatę refundacji należy złożyć nie później niż do 30-09-2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

  Informację o przyznaniu refundacji podatku VAT wnioskodawca otrzyma na adres e-mail wskazany we wniosku.

  Załącznik

 • Nabór wniosków "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYGOWIE INFORMUJE, ŻE MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGŁOSIŁO NABÓR WNIOSKÓW

  W RAMACH PROGRAMU : „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2022

  Program ma na celu wsparcie dla uczestników i ich rodzin, skierowany jest do:

  -  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami o konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

  - osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności  w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

  Szczegółowe informacje dotyczące Programów można uzyskać w GOPS Dygowo, ul. Kolejowa 1, lub pod nr telefonu 94 358 45 58.

  Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi do dnia 18 października 2022 r..

 • Nabór wniosków "Opieka wytchnieniowa"

  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYGOWIE INFORMUJE, ŻE MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGŁOSIŁO NABÓR WNIOSKÓW

  W RAMACH PROGRAMU: „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- edycja 2022

  Program ma na celu wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  2. osobami posiadającymi:

  - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz.U. z 2021r., poz.573) albo

  - orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art.5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

  Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które przebywają stale w domu, tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu,  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

  Szczegółowe informacje dotyczące Programów można uzyskać w GOPS Dygowo, ul. Kolejowa 1, lub pod nr telefonu 94 358 45 58.

  Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi do dnia 18 października 2022r.

 • Odrobina radości na święta. GOPS w Dygowie przekazał paczki potrzebującym

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie przygotował potrawy wigilijne dla osób z terenu gminy , które z różnych powodów nie są w stanie ich przyrządzić. Świątecznie zapakowane paczki rozwozili pracownicy GOPS oraz wójt.

  Corocznie było organizowane Spotkanie Opłatkowe, na które mógł przybyć każdy mieszkaniec naszej gminy. Jednak ten szczególny rok, uniemożliwił takie działania i w porozumieniu z sołtysami wytypowane zostały osoby potrzebujące wsparcia.

  gops-w-dygowie-przekazuje-paczki-swiateczne

 • Ogłoszenia GOPS w Dygowie

  1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie informuje, że terapeuta uzależnień Pani Jolanta Marszał w Punkcie Pomocy Rodzinie przy ul. Kołobrzeskiej 28 w miesiącu czerwcu 2024r. będzie obecna wyłącznie w dniach 04.06.2024r. oraz 11.06.2024r.  w godzinach od 8.00 do 11.00.

  2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie informuje, że pilnie poszukuje osoby chętnej do wykonywaniapracy opiekunki – świadczenie usług opiekuńczych w domu osoby chorej. Praca opiekunki będzie się odbywała w oparciu o umowę zlecenie, na zastępstwow okresie od 1 lipca 2024r do 9 sierpnia 2024r.

  Miejsce pracy: Skoczów- usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb żywnościowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem – 3 godziny dziennie w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się osobiste do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie, ul. Kolejowa 1, pok. nr 1 lub kontakt telefoniczny pod nr 94 358 45 58.

 • Posiłki dla dzieci w nowym roku szkolnym

  W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dygowie , jest możliwość ubiegania się o pomoc w formie posiłków dla dzieci w szkole.

   

 • Posumowanie projektu „Podarować radość”

  7 lipca 2023r. w Gminnym Ośrodku Kultury  w Dygowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt socjalny „Podarować Radość” organizowany  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie. Podczas spotkania uczestnicy projektu odebrali z rąk  Wójta Gminy Dygowo Grzegorza Starczyka upominki oraz dyplomy za czynny udział.

  Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży do 18 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, będących mieszkańcami Gminy Dygowo. Niniejszy projekt zapewniał uczestnikom udział w zajęciach wspierających z zakresu ruchu, z zakresu sensoryki ,a także terapii mowy i hipoterapii. Dostosowanie się do potrzeb i oczekiwań osób biorących udział w projekcie spowodowało, że założone cele projektu zostały osiągnięte. 

  W trzeciej już edycji projektu wzięło udział 9 osób. Realizacja projektu nastąpiła w okresie od kwietnia do czerwca br..

   

 • Projekt GOPS Dygowo ”Razem Możemy Więcej”

  Jak trudna jest opieka nad inną osobą, wiedzą Ci, którzy muszą stawić temu czoła na co dzień. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie zrealizował projekt socjalny ”Razem Możemy Więcej”. Osoby opiekujące się członkiem rodziny, od czerwca br., miały możliwość wymiany informacji, spotkań z psychologiem i wzajemnego wspierania się. Uczestnicy projektu utworzyli grupę wsparcia „Tacy Sami” Gmina Dygowo, gdzie planują kontynuować swoje działania. Na zakończenie projektu, 8 grudnia 2022r. odbyło się przemiłe spotkanie, w którym Wójt Gminy Grzegorz Starczyk oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie Wioleta Dzwolak życzyli uczestnikom projektu  osobistej pomyślności, zrealizowania marzeń i planów, wsparcia najbliższych oraz powstałej grupy. Mobilizowali uczestników do dalszych działań przy aktywnym wsparciu tut. Urzędu.

  Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych oraz ewentualnych wolontariuszy do przyłączenia się do  grupy wsparcia „Tacy Sami” Gmina Dygowo. Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny Sylwia Kręglewska w siedzibie GOPS, ul. Kolejowa 1 w godz. 8.00 – 15.00 lub pod nr telefonu 94 35 84 558.