• 30. Sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie przy ul. Ogrodowej 14, odbyły się obrady 30 Sesji Rady Gminy Dygowo.

  Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo za rok 2021.

  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

  2) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2023 rok,

  3) udzielenia pomocy rzeczowej  dla Województwa Zachodniopomorskiego,

  4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu,

  5) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad tego handlu,

  6) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dygowo uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach

  7) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dygowo na rok 2022,

  8) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dygowo na rok 2022,

  9) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Dygowo na rok 2022,

  10) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie,

  11) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025,

  12) odpłatnego nabycia nieruchomości,

  13) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

  14) w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

  15) zmian w uchwale Nr XIII/91/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  16) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2022 rok”,

  17) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gościno w sprawie zasad finansowania opieki dzieciom w wieku do lat 3 z terenu Gminy Dygowo uczęszczających do żłobka na terenie Gminy Gościno.

  6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  7. Wolne wnioski.

  8. Zakończenie obrad.

 • 31. Sesja Rady Gminy Dygowo. Rada wyraziła solidarność z Narodem Ukraińskim (wideo)

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyło się 31 posiedzenie Rady Gminy Dygowo. Obradowało 14 radnych. Na początku sesji Kierownik Posterunku Policji asp. Rafał Czechowicz przedstawił radnym statystki związane z pracą policji na terenie gminy za ubiegły rok oraz udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące bieżących tematów związanych z bezpieczeństwem.

  Wśród uchwał były między innymi :

  UCHWAŁA Nr XXXI/259/22 RADY GMINY DYGOWO w sprawie wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim

  UCHWAŁA Nr XXXI/262/22 RADY GMINY DYGOWO w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/242/22 Rady Gminy Dygowo z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu.

  Po przeprowadzeniu przez Powiat Kołobrzeski przetargu pn. „Przebudowa ulicy Głównej w Dygowie” ,okazało się, iż oferty przewyższają planowane kwoty inwestycji. W związku z czym Powiat Kołobrzeski zwrócił się ponownie do Gminy Dygowo z wnioskiem o zwiększenie pomocy finansowej na tę inwestycję o kwotę 283 000,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 1 213 000,00 zł.

  UCHWAŁA Nr XXXI/267/22 RADY GMINY DYGOWO w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIX/231/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany w uchwale Nr XIII/92/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Dygowo.

  Odpady komunalne typu budowlane i gabaryty będą przyjmowane do PSZOK w ilości do 25 kg rocznie od osoby zgłoszonej w deklaracji , a nie jak poprzednio 100 kg od posesji (było to niekorzystne mieszkańców zamieszkujących nieruchomości osiedlowe, wielorodzinne).

 • 40. sesja Rady Gminy Dygowo

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie przy ulicy Ogrodowej 14 odbyła się 40 Sesja Rady Gminy Dygowo. Porządek obrad odbył się wg następującego porządku:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo za rok 2022.

  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2023 rok,

  2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2023-2033,

  3) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2023 rok”,

  4) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

  5) przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dygowo na lata 2023-2028,

  6) zmiany Uchwały Nr XXXIX/312/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 13 września 2018 roku w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Dygowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu,

  7) wyposażenia w dodatkowy majątek Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie.

  6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  7. Wolne wnioski.

  8. Zakończenie obrad.

 • 45. Sesja Rady Gminy Dygowo

  27 października 2023 roku o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Dygowie

  odbyła się  45.sesja Rady Gminy Dygowo. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Przedstawienie analizy Przewodniczącego Rady Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

  5. Przedstawienie analizy Wójta Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dygowo w roku szkolnym 2022/2023.

  7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie na dofinansowanie kompleksowego opracowania projektu architektoniczno-budowlanego remontu budynku kościoła filialnego pw. Św. Andrzeja Apostoła w Kłopotowie,

  2) zmiany w budżecie Gminy Dygowo na 2023 rok,

  3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2023-2033,

  4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

  5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Jazy, Połomino, Skoczów, Wrzosowo,

  6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  9. Wolne wnioski. Głos zabrał ( 1:07) radny Zbigniew Zawadzki. Zwrócił uwagę zebranych na fakt, że w dalszym ciągu są miejsca,  gdzie trzymane są psy na łańcuchach.

  10. Zakończenie obrad.

 • Budżet Gminy Dygowo na rok 2020 uchwalony (wideo)

  20 grudnia 2019 roku Rada Gminy Dygowo uchwaliła jednogłośnie budżet gminy na rok 2020. Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk po prezentacji radnym finansów gminy na przyszły rok podsumował założenia budżetowe stwierdzeniem: nie będzie to czas na inwestycje ,nie będzie to czas na rozwój ,to będzie czas na przetrwanie.

  Istotą rzeczy związaną z takim a nie innym budżetem  są  przede wszystkim zmiany w systemie podatkowym, zaniżona subwencja oświatowa oraz wprowadzenie płacy minimalnej. Te czynniki powodują ,że spięcie budżetu nie było łatwe. Tu ukłon w stronę Pani Skarbnik Sylwii Kot , która włożyła ogrom pracy w przygotowanie przyszłorocznych finansów Gminy Dygowo.

  Dochody budżetu gminy w 2020 roku planowane są w wysokości 30 909 540,00 złotych, wydatki 31 220 208,00 złotych a deficyt budżetowy wyniesie 310 668,00 złotych i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych. Na inwestycje zaplanowano w budżecie kwotę 2 394 980,00 złotych.

  Poza przyjęciem budżetu radni uchwalili również inny bardzo ważny dokument: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo.

  Więcej informacji w relacji wideo z obrad XIV sesji Rady Gminy Dygowo.

 • III sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu

  W dniu dzisiejszym odbyła się III sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu. W czasie obrad procedowano miedzy innymi uchwałę w sprawie zmiany w składzie Walnego Zgromadzenia Fundacji „Bezpieczny Powiat”, działającej na terenie powiatu kołobrzeskiego. Nowymi członkami walnego zgromadzenia zostali radni Robert Jaruzel i Artur Wasiewski ( szczegóły początek

 • VI sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

  W dniu dzisiejszym odbyła się VI sesja Rady Gminy Dygowo. Zapraszam do obejrzenia  zapisu wideo posiedzenia.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo za rok 2018.

  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

  2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027,

  3) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2020 rok,

  4) poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

  5) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2019 rok”,

  6) zmiany w Uchwale Nr XV/136/16 Rady Gminy Dygowo z dnia 22 lipca 2016 roku
  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo,

  7) zmiany uchwały Nr XV/137/16 Rady Gminy Dygowo dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian
  za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  8) zmiany Uchwały Nr V/27/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Wrzosowo, Skoczów, Łykowo, Jazy,

  9) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,

  10) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,

  11) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,

  12) zbycia nieruchomości,

  13) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok.

  6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  7. Wolne wnioski.

  8. Zakończenie obrad.

 • VII sesji Rady Gminy Dygowo (wideo)

  W dniu dzisiejszym odbyła się VII Sesja Rady Gminy Dygowo. Zapraszam do obejrzenia zapisu wideo obrad , które prowadzono według następującego porządku:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

  5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.

  6. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy gminy Dygowo

  z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

  7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

  2) poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

  3) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dygowo,

  4) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,

  5) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

  6) ustalenia zasad obciążania nieruchomości Gminy Dygowo służebnościami przesyłu ustanawianymi na rzecz przedsiębiorców,

  7) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,

  8) odpłatnego nabycia nieruchomości,

  9) odpłatnego nabycia nieruchomości.

  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  9. Wolne wnioski.

 • XI sesja Rady Gminy Dygowo. Zielone światło dla PSZOK

  W Dygowie odbyła się XI Sesja Rady Gminy Dygowo. Rada uchwaliła miedzy innymi regulamin oraz sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dygowie. Uchwały dają zielone światło do otwarcia PSZOK. Wójt Grzegorz Starczyk zakłada ,że nastąpi to do 15 października. Zasady funkcjonowania PSZOK wójt przedstawił radnym i można zapoznać się z nimi w materiale wideo poniżej. Obrady XI sesji odbyły się wg. Następującego porządku:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

  2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Dygowo i Czernin,

  3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębu Dygowo,

  4) zmiany uchwały nr V/29/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dębogard , Kłopotowo,

  5) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo,

  6) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian

  za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  7) sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

  na terenie gminy Dygowo,

  8) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,

  9) regulaminu  określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo.

  5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  6. Wolne wnioski.

  7. Zakończenie obrad.

 • XII sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

  W dniu dzisiejszym odbyła się XII sesja Rady Gminy Dygowo. W czasie obrad ,w ramach interpelacji radny Tomasz Krawczyk wnosił o spotkanie wójta  z mieszkańcami Skoczowa oraz firmą  planującą inwestycję -fermę drobiu w Skoczowie. Radny Zbigniew Zawadzki sygnalizował niezadawalający stan dróg powiatowych Stramniczka- Stojkowo-Dygowo po budowie drogi ekspresowej S-6. Przewodniczący rady Jerzy Leszczyński zwracał uwagę na rozważenie weryfikacji jednostki związanej z przyjmowaniem opon do PSZOK z kilogramów na komplet w przeliczeniu na zamieszkałą posesję.

  Wójt Grzegorz Starczyk w odpowiedzi na zapytanie radnego Marcina Dyjaka z poprzedniej sesji poinformował ,że na zlecenie Gminy rozpoczęły się prace naprawcze dróg gminnych gruntowych.   Poniżej dostępny jest zapis wideo posiedzenia.

 • XV Sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

  W Dygowie obradowała Rady Gminy Dygowo. Wójt Grzegorz Starczyk w sprawozdaniu z działalności wójta zapoznał radnych z faktem ,że Zieleń Miejską z Kołobrzegu podniosła opłaty za dostarczenie odpadów na wysypisko tj. odpady biodegradowalne i zmieszane. Wójt zaznaczył ,że zaistniała sytuacja może wymusić w tym roku  również podwyżki dla mieszkańców.

  Radni przyjęli następujące uchwały:

  1) zmiany w budżecie gminy na 2020 rok,

  2) uchwalenie planu pracy Rady Gminy Dygowo na rok 2020,

  3) zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dygowo na rok 2020,

  4) zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Dygowo na rok 2020,

  5) Program Wspierania Rodziny w Gminie Dygowo na lata 2020-2022,

  6) wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego,

  7) przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów ewidencyjnych Dygowo i Piotrowice,

  8) przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2020 rok”.