• 20.Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Dygowo

  W dniu dzisiejszym w świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyła sesja nadzwyczajna Rady Gminy Dygowo. Posiedzenie przeprowadzono na wniosek Wójta Gminy Dygowo w celu podjęcia ważnych uchwał. Obrady odbyły się wg następującego porządku:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie:

  1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów ewidencyjnych Dygowo i Piotrowice,

  2) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

  3) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kłopotowo w Gminie Dygowo na lata 2021-2028.

  3. Zakończenie obrad.

 • 25.Sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyły się obrady XXV Sesji Rady Gminy Dygowo. Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Przedstawienie analizy Przewodniczącego Rady Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

  5. Przedstawienie analizy Wójta Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych

  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

  2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  3) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,

  4) zmiany uchwały Nr XV/106/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 31 stycznia 2020 roku

  w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego,

  5) nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

  6) nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

  7) zmiany uchwały Nr XXI/172/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 24 marca 2021 roku

  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo,

  8) zmiany uchwały Nr XIX/159/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przystąpienia

  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo

  w części obrębu ewidencyjnego Dygowo,

  9) zmiany w Uchwale Nr XIII/90/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku

  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo,

  10) zmiany w Uchwale Nr XIII/91/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku

  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  11) zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo.

  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  8. Wolne wnioski.

  9. Zakończenie obrad.

 • 36.Sesja Rady Gminy Dygowo. Będą wyższe stawki opłat za odpady komunalne

  27 października 2022 roku w świetlicy wiejskiej w Dygowie przy ulicy Ogrodowej 14, odbyły się  obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Dygowo. Podjęto uchwały w sprawach:

  1) zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

  2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

  3) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo,

  4) zmiany Uchwały Nr XVII/127/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

  5) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie,

  6) ustanowienia święta gminnego pn. „Dzień Pierwszych Osadników Ziemi Dygowskiej”.

 • 40. sesja Rady Gminy Dygowo

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie przy ulicy Ogrodowej 14 odbyła się 40 Sesja Rady Gminy Dygowo. Porządek obrad odbył się wg następującego porządku:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo za rok 2022.

  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2023 rok,

  2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2023-2033,

  3) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2023 rok”,

  4) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

  5) przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dygowo na lata 2023-2028,

  6) zmiany Uchwały Nr XXXIX/312/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 13 września 2018 roku w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Dygowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu,

  7) wyposażenia w dodatkowy majątek Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie.

  6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  7. Wolne wnioski.

  8. Zakończenie obrad.

 • 45. Sesja Rady Gminy Dygowo

  27 października 2023 roku o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Dygowie

  odbyła się  45.sesja Rady Gminy Dygowo. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Przedstawienie analizy Przewodniczącego Rady Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

  5. Przedstawienie analizy Wójta Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dygowo w roku szkolnym 2022/2023.

  7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie na dofinansowanie kompleksowego opracowania projektu architektoniczno-budowlanego remontu budynku kościoła filialnego pw. Św. Andrzeja Apostoła w Kłopotowie,

  2) zmiany w budżecie Gminy Dygowo na 2023 rok,

  3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2023-2033,

  4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

  5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Jazy, Połomino, Skoczów, Wrzosowo,

  6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  9. Wolne wnioski. Głos zabrał ( 1:07) radny Zbigniew Zawadzki. Zwrócił uwagę zebranych na fakt, że w dalszym ciągu są miejsca,  gdzie trzymane są psy na łańcuchach.

  10. Zakończenie obrad.

 • Apel Rady Gminy Dygowo do Premiera RP w sprawie szokujących podwyżek cen gazu

  W Dygowie odbyła się 27. Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Dygowo. Jedynym punktem obrad było uchwalenie apelu Rady Gminy Dygowo do Prezesa Rady Ministrów dotyczącego podwyżek cen gazu.

  Tekst uchwały Nr XXVII/219/21 z 09 listopada 2021 roku.

 • Budżet Gminy Dygowo na rok 2020 uchwalony (wideo)

  20 grudnia 2019 roku Rada Gminy Dygowo uchwaliła jednogłośnie budżet gminy na rok 2020. Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk po prezentacji radnym finansów gminy na przyszły rok podsumował założenia budżetowe stwierdzeniem: nie będzie to czas na inwestycje ,nie będzie to czas na rozwój ,to będzie czas na przetrwanie.

  Istotą rzeczy związaną z takim a nie innym budżetem  są  przede wszystkim zmiany w systemie podatkowym, zaniżona subwencja oświatowa oraz wprowadzenie płacy minimalnej. Te czynniki powodują ,że spięcie budżetu nie było łatwe. Tu ukłon w stronę Pani Skarbnik Sylwii Kot , która włożyła ogrom pracy w przygotowanie przyszłorocznych finansów Gminy Dygowo.

  Dochody budżetu gminy w 2020 roku planowane są w wysokości 30 909 540,00 złotych, wydatki 31 220 208,00 złotych a deficyt budżetowy wyniesie 310 668,00 złotych i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych. Na inwestycje zaplanowano w budżecie kwotę 2 394 980,00 złotych.

  Poza przyjęciem budżetu radni uchwalili również inny bardzo ważny dokument: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo.

  Więcej informacji w relacji wideo z obrad XIV sesji Rady Gminy Dygowo.

 • Ksiądz Piotr Niedźwiadek powołany na kapelana powiatowego

  W dniu wczorajszym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie zebrania powołano druha ks. Piotra Niedźwiadka – proboszcza parafii Dygowo, na Powiatowego Kapelana Związku OSP RP. Wcześniej na wniosek  Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie ,mianowania na tą funkcje dokonał Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Edward Dajczak. Głównym zadaniem kapelana będzie sprawowanie opieki duszpasterskiej wśród strażaków ochotników i ich rodzin.  Uchwałę zarządu odczytał Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP druh Jerzy Bartnik , powołanie wręczyli: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kołobrzegu druh Bogusław Grygiel oraz wiceprezes druh Mirosław Zalewski.

  Zebranie było również okazją  aby uhonorować pamiątkowym grawertonem i  kwiatami druha Tadeusza Wygasia, z okazji siedemdziesiątych urodzin plus jeden rok.  Tadeusz Wygaś jest wieloletnim działaczem OSP  w strukturach szczebla gminnego ,wojewódzkiego i obecnie powiatowego. Przez lata zajmował się również sprawami OSP w Urzędzie Gminy Dygowo.

 • VI sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

  W dniu dzisiejszym odbyła się VI sesja Rady Gminy Dygowo. Zapraszam do obejrzenia  zapisu wideo posiedzenia.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo za rok 2018.

  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

  2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027,

  3) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2020 rok,

  4) poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

  5) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2019 rok”,

  6) zmiany w Uchwale Nr XV/136/16 Rady Gminy Dygowo z dnia 22 lipca 2016 roku
  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo,

  7) zmiany uchwały Nr XV/137/16 Rady Gminy Dygowo dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian
  za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  8) zmiany Uchwały Nr V/27/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Wrzosowo, Skoczów, Łykowo, Jazy,

  9) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,

  10) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,

  11) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,

  12) zbycia nieruchomości,

  13) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok.

  6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  7. Wolne wnioski.

  8. Zakończenie obrad.

 • XI sesja Rady Gminy Dygowo. Zielone światło dla PSZOK

  W Dygowie odbyła się XI Sesja Rady Gminy Dygowo. Rada uchwaliła miedzy innymi regulamin oraz sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dygowie. Uchwały dają zielone światło do otwarcia PSZOK. Wójt Grzegorz Starczyk zakłada ,że nastąpi to do 15 października. Zasady funkcjonowania PSZOK wójt przedstawił radnym i można zapoznać się z nimi w materiale wideo poniżej. Obrady XI sesji odbyły się wg. Następującego porządku:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

  2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Dygowo i Czernin,

  3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębu Dygowo,

  4) zmiany uchwały nr V/29/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dębogard , Kłopotowo,

  5) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo,

  6) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian

  za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  7) sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

  na terenie gminy Dygowo,

  8) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,

  9) regulaminu  określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo.

  5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  6. Wolne wnioski.

  7. Zakończenie obrad.

 • XII sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

  W dniu dzisiejszym odbyła się XII sesja Rady Gminy Dygowo. W czasie obrad ,w ramach interpelacji radny Tomasz Krawczyk wnosił o spotkanie wójta  z mieszkańcami Skoczowa oraz firmą  planującą inwestycję -fermę drobiu w Skoczowie. Radny Zbigniew Zawadzki sygnalizował niezadawalający stan dróg powiatowych Stramniczka- Stojkowo-Dygowo po budowie drogi ekspresowej S-6. Przewodniczący rady Jerzy Leszczyński zwracał uwagę na rozważenie weryfikacji jednostki związanej z przyjmowaniem opon do PSZOK z kilogramów na komplet w przeliczeniu na zamieszkałą posesję.

  Wójt Grzegorz Starczyk w odpowiedzi na zapytanie radnego Marcina Dyjaka z poprzedniej sesji poinformował ,że na zlecenie Gminy rozpoczęły się prace naprawcze dróg gminnych gruntowych.   Poniżej dostępny jest zapis wideo posiedzenia.

 • XV Sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

  W Dygowie obradowała Rady Gminy Dygowo. Wójt Grzegorz Starczyk w sprawozdaniu z działalności wójta zapoznał radnych z faktem ,że Zieleń Miejską z Kołobrzegu podniosła opłaty za dostarczenie odpadów na wysypisko tj. odpady biodegradowalne i zmieszane. Wójt zaznaczył ,że zaistniała sytuacja może wymusić w tym roku  również podwyżki dla mieszkańców.

  Radni przyjęli następujące uchwały:

  1) zmiany w budżecie gminy na 2020 rok,

  2) uchwalenie planu pracy Rady Gminy Dygowo na rok 2020,

  3) zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dygowo na rok 2020,

  4) zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Dygowo na rok 2020,

  5) Program Wspierania Rodziny w Gminie Dygowo na lata 2020-2022,

  6) wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego,

  7) przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów ewidencyjnych Dygowo i Piotrowice,

  8) przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2020 rok”.