• 18. sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

  W Świetlicy Wiejskiej w Dygowie przy ul. Ogrodowej 14, odbyły się obrady XVIII Sesji Rady Gminy Dygowo.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1)      zmiany w uchwale budżetowej gminy Dygowo na rok 2020,

  2)       zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

  3)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030,

  4)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  5)       zmiany Uchwały Nr V/29/19 z dnia 18 lutego 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dębogard, Piotrowice,

  6)       zmiany Uchwały Nr V/27/19 z dnia 18 lutego 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Wrzosowo, Skoczów, Łykowo, Jazy,

  7)      zniesienia form ochrony prawnej z drzewa uznanego za pomnik przyrody,

  8)      zmiany w Uchwale Nr XIII/90/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku
  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo,

  9)      zbycia nieruchomości,

  10)  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

  11)  rezygnacji z członkostwa w „Stowarzyszeniu Samorządowym S6”,

  12)  uchwalenia statutów Sołectw Gminy Dygowo.

  5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  6. Wolne wnioski.

  7. Zakończenie obrad.

  rada-gminy-dygowo

  rada-gminy-dygowo

  rada-gminy-dygowo

  rada-gminy-dygowo

 • 20.Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Dygowo

  W dniu dzisiejszym w świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyła sesja nadzwyczajna Rady Gminy Dygowo. Posiedzenie przeprowadzono na wniosek Wójta Gminy Dygowo w celu podjęcia ważnych uchwał. Obrady odbyły się wg następującego porządku:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie:

  1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów ewidencyjnych Dygowo i Piotrowice,

  2) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

  3) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kłopotowo w Gminie Dygowo na lata 2021-2028.

  3. Zakończenie obrad.

 • 21. Sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

  W świetlicy wiejskiej we Wrzosowie 39 odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Dygowo. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dygowo w roku szkolnym 2019/2020.

  5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo za rok 2020.

  6. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie z wykonania budżetu i działalności jednostki od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

  7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

  2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2021-2028,

  3) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2022 rok,

  4) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu,

  5) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dygowo na rok 2021,

  6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dygowo na rok 2021,

  7) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Dygowo na rok 2021,

  8) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo obszarów w obrębach ewidencyjnych Piotrowice, Wrzosowo, Dygowo, Czernin i Stojkowo,

  9) zmiany uchwały Nr XIX/159/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębu ewidencyjnego Dygowo,

  10) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

  11) zmiany uchwały Nr XXI/185/01 z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

  12) zmiany uchwały Nr X/92/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

  13) przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dygowo 2021-2032,

  14) zbycia nieruchomości,

  15) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2021 rok”,

  16) petycji wniesionej przez Pana Sławomira Wiesława Sala o przyjęcie uchwały wyrażającej sprzeciw, uznanie za niedopuszczalne jakichkolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców Gminy Dygowo z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  9. Wolne wnioski.

  10. Zakończenie obrad.

 • 25.Sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyły się obrady XXV Sesji Rady Gminy Dygowo. Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Przedstawienie analizy Przewodniczącego Rady Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

  5. Przedstawienie analizy Wójta Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych

  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

  2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  3) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,

  4) zmiany uchwały Nr XV/106/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 31 stycznia 2020 roku

  w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego,

  5) nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

  6) nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

  7) zmiany uchwały Nr XXI/172/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 24 marca 2021 roku

  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo,

  8) zmiany uchwały Nr XIX/159/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przystąpienia

  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo

  w części obrębu ewidencyjnego Dygowo,

  9) zmiany w Uchwale Nr XIII/90/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku

  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo,

  10) zmiany w Uchwale Nr XIII/91/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku

  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  11) zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo.

  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  8. Wolne wnioski.

  9. Zakończenie obrad.

 • 26. Sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyły  się obrady XXVI Sesji Rady Gminy Dygowo.

  Posiedzenie odbyło się według następującego porządku:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2021 roku.

  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

  2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031,

  3) emisji obligacji,

  4) inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

  5) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

  6) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miechęcino w Gminie Dygowo na lata 2021-2028,

  7) wyrażenia zgody sprzedaż nieruchomości.

  6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  7. Wolne wnioski.

  8. Zakończenie obrad.

 • 28.Sesja Rady Gminy Dygowo. Uchwalono nową stawkę opłaty za odpady komunalne

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyło się posiedzenie Rady Gminy Dygowo. Przed rozpoczęciem obrad wójt Grzegorz Starczyk wraz z przewodniczącym rady Jerzym Leszczyńskim podziękowali byłej sołtys Dębogardu pani Ewie Madej za długoletnią pracę na rzecz sołectwa i gminy. Także sołtys Dygowa Wojciech Galek podziękował pani Ewie za lata współpracy miedzy sołectwami.

  W czasie posiedzenia radni  miedzy innymi uchwalili nową stawkę opłat za odbiór odpadów komunalnych z posesji. Wynosi ona 28 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej posesję. Podwyżkę uchwalono większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się.

  Poniżej zapis wideo 28 sesji Rady Gminy Dygowo fotogaleria.

 • 29. Sesja Rady Gminy Dygowo. Uchwalono budżet na 2022 rok (wideo)

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyła się 29. Sesja Rady Gminy Dygowo. Było to ostatnie planowe  posiedzenie rady ,na którym uchwalony został budżet Gminy Dygowo na rok 2022. Dochody budżetu gminy ustalono na kwotę 37 836 751,00 zł,  wydatki na kwotę 42 989 192,00 zł, a deficyt planuje się w wysokości 5 152 441,00 zł. Wydatki inwestycyjne w 2022 r. będą wynosić 16 229 441,00 zł ( wideo 12:30). Jest to rekordowa kwota!

  Szczegóły budżetu na 2022 rok wraz z załącznikami dostępne są tutaj.

  Podczas posiedzenia podjęto uchwały dotyczące  wynagrodzenia Wójta Gminy Dygowo, wysokości diet dla radnych oraz sołtysów (wideo 54:10).

 • 30. Sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie przy ul. Ogrodowej 14, odbyły się obrady 30 Sesji Rady Gminy Dygowo.

  Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo za rok 2021.

  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

  2) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2023 rok,

  3) udzielenia pomocy rzeczowej  dla Województwa Zachodniopomorskiego,

  4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu,

  5) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad tego handlu,

  6) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dygowo uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach

  7) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dygowo na rok 2022,

  8) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dygowo na rok 2022,

  9) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Dygowo na rok 2022,

  10) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie,

  11) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025,

  12) odpłatnego nabycia nieruchomości,

  13) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

  14) w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

  15) zmian w uchwale Nr XIII/91/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  16) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2022 rok”,

  17) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gościno w sprawie zasad finansowania opieki dzieciom w wieku do lat 3 z terenu Gminy Dygowo uczęszczających do żłobka na terenie Gminy Gościno.

  6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  7. Wolne wnioski.

  8. Zakończenie obrad.

 • 31. Sesja Rady Gminy Dygowo. Rada wyraziła solidarność z Narodem Ukraińskim (wideo)

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyło się 31 posiedzenie Rady Gminy Dygowo. Obradowało 14 radnych. Na początku sesji Kierownik Posterunku Policji asp. Rafał Czechowicz przedstawił radnym statystki związane z pracą policji na terenie gminy za ubiegły rok oraz udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące bieżących tematów związanych z bezpieczeństwem.

  Wśród uchwał były między innymi :

  UCHWAŁA Nr XXXI/259/22 RADY GMINY DYGOWO w sprawie wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim

  UCHWAŁA Nr XXXI/262/22 RADY GMINY DYGOWO w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/242/22 Rady Gminy Dygowo z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu.

  Po przeprowadzeniu przez Powiat Kołobrzeski przetargu pn. „Przebudowa ulicy Głównej w Dygowie” ,okazało się, iż oferty przewyższają planowane kwoty inwestycji. W związku z czym Powiat Kołobrzeski zwrócił się ponownie do Gminy Dygowo z wnioskiem o zwiększenie pomocy finansowej na tę inwestycję o kwotę 283 000,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 1 213 000,00 zł.

  UCHWAŁA Nr XXXI/267/22 RADY GMINY DYGOWO w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIX/231/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany w uchwale Nr XIII/92/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Dygowo.

  Odpady komunalne typu budowlane i gabaryty będą przyjmowane do PSZOK w ilości do 25 kg rocznie od osoby zgłoszonej w deklaracji , a nie jak poprzednio 100 kg od posesji (było to niekorzystne mieszkańców zamieszkujących nieruchomości osiedlowe, wielorodzinne).

 • 35. sesja Rady Gminy Dygowo. Powołano instytucję kultury

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyła się 35. Sesja Rady Gminy Dygowo.  Gościem rady był administrator parafii Wrzosowo i proboszcz parafii Mierzyn ks. Grzegorz Jagodziński, który przed rozpoczęciem obrad  przedstawił sytuację związaną  z reorganizacją parafii Wrzosowo i Mierzyn w ramach jednej struktury oraz wyraził przekonanie o wzajemnej współpracy z radą w przyszłości.

  Wśród podjętych przez radnych uchwał na uwagę zasługuje dokument powołujący  samorządową instytucję kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury  i Biblioteka w Dygowie. Komórka podlegająca Gminie Dygowo będzie miał swoją siedzibę w nowym budynku GOK przy ulicy Kolejowej w Dygowie. Więcej w materiale wideo 54:30 min oraz w uchwale i statucie.

  Podczas obrad podjęto  uchwały w sprawach:

  · zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2022 rok,

  ·emisji obligacji,

  · określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  · określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo

  · nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

  · wydzierżawienia nieruchomości,

  · wydzierżawienia nieruchomości,

  · wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wrzosowo,

  · zwrotu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

  · utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury  i Biblioteka w Dygowie.

   

 • 36.Sesja Rady Gminy Dygowo. Będą wyższe stawki opłat za odpady komunalne

  27 października 2022 roku w świetlicy wiejskiej w Dygowie przy ulicy Ogrodowej 14, odbyły się  obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Dygowo. Podjęto uchwały w sprawach:

  1) zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

  2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

  3) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo,

  4) zmiany Uchwały Nr XVII/127/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

  5) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie,

  6) ustanowienia święta gminnego pn. „Dzień Pierwszych Osadników Ziemi Dygowskiej”.

 • 38. Sesja Rady Gminy Dygowo. Uchwalono budżet na 2023 rok

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyła się 38. Sesja Rady Gminy Dygowo. Było to ostatnie posiedzenie rady w roku 2022. ,Radni uchwalili budżet Gminy Dygowo na rok 2023. Dochody budżetu gminy ustalono na kwotę 44 225 800,00 zł (2022 r. 37 836 751,00 zł),  wydatki na kwotę 47 174 305,00 zł (2022 r. 42 989 192,00 zł), a deficyt planuje się w wysokości  2 948 505,00zł (2022 r. 5 152 441,00 zł). Wydatki inwestycyjne w 2023 r. będą wynosić 21 779 187,00 zł(2022 r.  16 229 441,00 zł ).

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2023,

  2) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2023-2033,

  3) zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

  4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2022-2030,

  5) nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

  6) wydzierżawienia nieruchomości – części działki Nr 121 obręb Wrzosowo,

  7) wydzierżawienia nieruchomości – części działki Nr 483/10 obręb Dygowo,

  8) uchwała w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo,

  9) wyposażenia w majątek Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie,

  10) zmiany w Uchwale Nr XI/81/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,

  11) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

  5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  6. Wolne wnioski.

  7. Zakończenie obrad.

 • 39.Sesja Rady Gminy Dygowo

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyła się 39. sesja Rady Gminy Dygowo. Było to  najprawdopodobniej ostatnie posiedzenie rady przed przeprowadzką do nowego obiektu przy ulicy Kolejowej. Zapraszam do obejrzenia skrótu  dzisiejszych obrad , z których wybrałem punkt dotyczący sprawozdania wójta z bieżącej działalności oraz odpowiedź wójta na pytanie radnego Jarosława Grzeli dotyczące przyłączeń do nowo budowanej sieci światłowodowej na terenie gminy Dygowo.

  Pełny zapis 39.sesji Rady Gminy Dygowo

 • 40. sesja Rady Gminy Dygowo

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie przy ulicy Ogrodowej 14 odbyła się 40 Sesja Rady Gminy Dygowo. Porządek obrad odbył się wg następującego porządku:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo za rok 2022.

  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2023 rok,

  2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2023-2033,

  3) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2023 rok”,

  4) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

  5) przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dygowo na lata 2023-2028,

  6) zmiany Uchwały Nr XXXIX/312/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 13 września 2018 roku w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Dygowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu,

  7) wyposażenia w dodatkowy majątek Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie.

  6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  7. Wolne wnioski.

  8. Zakończenie obrad.

 • 44. Sesja Rady Gminy Dygowo

  20 września 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Dygowie przy ul. Kolejowej 10D, odbyły się obrady 44. Sesji Rady Gminy Dygowo wg następującego porządku:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) zmian w budżecie gminy na 2023 rok,

  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2023-2033,

  3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Dygowo, Stojkowo, Stramniczka, Jazy, Gąskowo - etap 2,

  4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dębogard, Piotrowice – etap 2,

  5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Wrzosowo, Skoczów, Łykowo, Jazy – etap 2,

  6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Czernin, Dygowo, Jazy, Łykowo, Piotrowice, Pustary, Skoczów, Stojkowo, Stramniczka, Świelubie, Wrzosowo,

  7) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,

  8) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

  9) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

  10) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,

  11) zmiany Uchwały Nr XLIII/361/23 Rady Gminy Dygowo z dnia 7 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego,

  12) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,

  13) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  6. Wolne wnioski.

  7. Zakończenie obrad.

 • 45. Sesja Rady Gminy Dygowo

  27 października 2023 roku o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Dygowie

  odbyła się  45.sesja Rady Gminy Dygowo. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Przedstawienie analizy Przewodniczącego Rady Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

  5. Przedstawienie analizy Wójta Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dygowo w roku szkolnym 2022/2023.

  7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie na dofinansowanie kompleksowego opracowania projektu architektoniczno-budowlanego remontu budynku kościoła filialnego pw. Św. Andrzeja Apostoła w Kłopotowie,

  2) zmiany w budżecie Gminy Dygowo na 2023 rok,

  3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2023-2033,

  4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

  5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Jazy, Połomino, Skoczów, Wrzosowo,

  6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  9. Wolne wnioski. Głos zabrał ( 1:07) radny Zbigniew Zawadzki. Zwrócił uwagę zebranych na fakt, że w dalszym ciągu są miejsca,  gdzie trzymane są psy na łańcuchach.

  10. Zakończenie obrad.

 • 47. Sesja Rady Gminy Dygowo. Uchwalono budżet na 2024 rok

  Radni Gminy Dygowo przyjęli jednogłośnie budżet Gminy Dygowo na rok 2024. Dochody budżetu gminy ustalono na kwotę 42 850 210,00 zł ( 2023- 44 225 800,00 zł ; 2022-  37 836 751,00 zł),  wydatki na kwotę 43 844 756,00 zł ( 2023- 47 174 305,00 zł ; 2022 - 42 989 192,00 zł), a deficyt zaplanowano w wysokości  994 546,00 zł  (2023 - 2 948 505,00zł ; 2022- 5 152 441,00 zł). Wydatki inwestycyjne w 2024 r. planuje się na kwotę 13 501 623,00 zł (2022-  21 779 187,00 zł ; 2022-  16 229 441,00 zł). Posiedzenie rady odbyło się wg. następującego porządku:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Zgłaszanie interpelacji.

  3. Informacja z działalności Wójta.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na 2024 rok,

  2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2024-2033,

  3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego,

  4) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dygowie na realizację zadania pn. ,,Montaż witraży w kościele parafialnym w Dygowie” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

  5) udzielenia dotacji celowych dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

  6) zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2023 rok,

  7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2023-2033,

  8) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

  9) ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

  10) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników z terenu Gminy Dygowo uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,

  11) wydzierżawienia nieruchomości- działka nr 157 obręb Czernin,

  12) wydzierżawienia nieruchomości- działka nr 484/2 obręb Dygowo,

  13) wydzierżawienia nieruchomości- działka nr 62 obręb Łykowo,

  14) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

  5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  6. Wolne wnioski.

  7. Zakończenie obrad.

 • Apel Rady Gminy Dygowo do Premiera RP w sprawie szokujących podwyżek cen gazu

  W Dygowie odbyła się 27. Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Dygowo. Jedynym punktem obrad było uchwalenie apelu Rady Gminy Dygowo do Prezesa Rady Ministrów dotyczącego podwyżek cen gazu.

  Tekst uchwały Nr XXVII/219/21 z 09 listopada 2021 roku.

 • Budżet Gminy Dygowo na rok 2021 uchwalony (wideo)

  Na 19. Sesji Rady Gminy Dygowo, której posiedzenie odbyło się we Wrzosowie , uchwalono budżet Gminy Dygowo na rok 2021. Radni uchwalili  budżet gminy w kwocie 29 582 288,00 złotych. Wydatki zaplanowano na kwotę 28 382 288,00 zł, a nadwyżka budżetu  w kwocie 1 200 000,00 zł przeznaczona będzie spłatę zadłużenia ( aktualnie  to 9 187 000,00 zł) tj. wykup obligacji. Dochody gminy będą niższe o 4,30% od prognozowanych dochodów w roku 2020.

  Na inwestycje w roku 2021 Gmina Dygowo planuje przeznaczyć kwotę 576 585,00 złotych.

  Szczegóły w zapisie wideo 19. sesji Rady Gminy Dygowo.

  rada-gminy-dygowo

 • Gminny Dzień Kobiet w Dygowie

  Tydzień po otwarciu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie, na dużej sali tego obiektu miało miejsce pierwsze wydarzenie dla lokalnej społeczności - Gminny Dzień Kobiet.  Z okazji Dnia Kobiet  Wójt Gminy  Dygowo i Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dygowie zorganizowali dla pań wieczorne przyjęcie. Gości powitała dyrektor Domu Kultury , Katarzyna Iwanejko ,ale dalej honory domu przejęła męska część Rady Gminy Dygowo z wójtem Grzegorzem Starczykiem i przewodniczącym rady ,Jerzym Leszczyńskim na czele. Wójt złożył paniom życzenia po czym panowie wręczyli kwiaty. Oprawę artystyczną wydarzenia stanowił zespół wokalny Mayol.